Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > COL·LEGI

Legislació

06/03/2019
13/11/2018

Estatuts Col·legi oficial d'Infermeria de les Illes Balears

Estatuts vigents. Any 2018

Estatuts publicats al BOIB.

27/06/2019
14/06/2019

ESPECIALITATS D'INFERMERIA: Publicat en el BOIB el decret del Consell de Govern, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari del IBSALUT

ESPECIALITATS D´INFERMERIA: Publicat en el BOIB el decret del Consell de Govern, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari del IBSALUT
Entrada en vigor, a partir del 14 de juny de 2019

CONSELL DE GOVERN. Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei Balear de Salut de les Illes Balears

Categories creades:

-Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria del Treball

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Geriàtrica

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica

Consulta BOIB: DECRET

19/09/2017
19/09/2017

Marc normatiu regulador de les residències de gent gran a les Illes Balears

Evolució i normativa actualment en vigor

Abans de l'any 1987, existia multiplicitat d'organismes, de diferent normativa i organització, que s'encarregaven de gestionar accions públiques per al benestar social. Precisament per això es va fer necessària una norma que planifiqués i coordinés d'alguna forma l'acció de tots aquests organismes, naixent així en la nostra Comunitat Autònoma la Llei d'acció social 9/1987 de 11 de febrer (que es troba actualment derogada per la Llei 4 / 2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears).

Amb la Llei d'acció social, s'intentava deixar enrere el clàssic concepte de la beneficència, i la nostra Comunitat Autònoma -en base de la competència exclusiva en matèria d'acció social que li atribueix l'article 10.12 de l'Estatut d'Autonomia- obria la regulació autonòmica en matèria d'acció social. La disposició final primera d'aquesta Llei autoritzava el Govern a dictar les disposicions reglamentàries que fossin necessàries per al seu correcte desenvolupament i aplicació.

D'aquesta manera, l'any 1999 es va publicar el Decret 66/1999, de 4 de juny pel qual s'aprovava el Reglament Regulador del Sistema de Serveis Socials, que en la seva disposició addicional primera establia que, amb la màxima celeritat possible, es havien d'aprovar la tipologia de les entitats, els serveis i centres de serveis socials, les seves condicions materials i funcionals mínimes, així com les ràtios de personal.

Paral·lelament a aquest text legal, es va publicar també la Llei 4/1999, de 31 de març, reguladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de Serveis Socials, amb la qual s'organitzava l'actuació inspectora i sancionadora sobre les entitats, els serveis i els establiments de serveis socials públics i privats, per garantir així els drets dels ciutadans i el nivell de qualitat i millora en la prestació dels serveis socials.

L'any 2001, concretament en matèria de residències geriàtriques, es va aprovar el Decret 123/2001, de 19 d'octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes d'obertura i funcionament dels centres i servei per a gent gran, tant públics com privats , ubicats en el territori de les Illes Balears. (Aquest Decret va ser DEROGADO pel Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població).

L'any 2009 es va publicar la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que va derogar la Llei d'Acció Social del 1987 i la Llei 4/1999, de 31 de març reguladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de Serveis Socials, que van passar a regular-se per aquesta norma.

L'any 2010, es va aprovar el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats , i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població. L'objecte d'aquest Decret era regular els principis generals i les directrius de coordinació dels requisits per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials per a gent gran i persones amb discapacitats. També regulava els requisits específics per a l'autorització i l'acreditació dels serveis residencials d'àmbit suprainsular.

En la seva elaboració, l'Administració va tenir en compte normativa estatal, és a dir, la Resolució de 2 de desembre de 2008 (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 303, de 17 de desembre), mitjançant la qual es va publicar l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (Llei estatal). Aquest Acord fixa requisits i estàndards en matèria de recursos humans, amb la finalitat de garantir l'adequada prestació del servei, tant en nombre de professionals, com en la formació i l'actualització per al desenvolupament del lloc de treball d'aquests.

Finalment, l'any 2013 es va publicar el Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació el Decret 86/2010, de 25 de juny, ja que en aquest últim Decret l'Administració no havia tingut en compte els criteris comuns per a garantir la qualitat dels serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, va establir la Secretaria d'Estat de Política Social, Famílies i Atenció a la Dependència i a la Discapacitat en la Resolució de 2 de desembre del 2008.

Hi ha data d'avui el marc normatiu vigent en tema de residències d'ancians, és la següent:

 

-Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears- Llei Autonòmica.

-Decreto 66/1999 de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Sistema Balear de Servicios Sociales

-Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población.

-Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

 

17/03/2017
29/12/1978

Constitució Espanyola

BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1978
twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar