Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > FORMACIÓ

Activitats Formatives Coiba

Missió i Objectius

La formació continuada juntament amb la formació postgrau, capacita els professionals per millorar les seves competències. Per aquesta raó, el COIBA i la seva Junta de Govern volen fer una aposta important per la formació i la investigació Infermera, mitjançant el Pla de Formació del COIBA.

L' àrea de Formació té com a objectiu oferir un pla de formació adaptat a les necessitats dels professionals i pretén ser un instrument més que els permeti aconseguir el grau d'excel-lència necessària per a dur a terme una bona pràctica professional.

Per tal de poder complir amb aquests objectius es fa necessari comptar amb l'opinió dels col·legiats, i per això posa a la seva disposició una enquesta de necessitats formatives que ens poden fer arribar mitjançant la web.

Aquesta àrea treballa amb estreta col·laboració amb les diferents Comissions i Vocals de les especialitats, que tenen un paper assessor per l'elaboració del Pla de Formació Anual.

Dins el marc d'altres activitats formatives, organitza i col·labora en la realització de Jornades, Conferències i Fòrums de debat (modalitat de Cafè/Debat) sobre els temes d'actualitat i amb més interès per la nostra professió.

Té en consideració oportunitats docents a baix cost, finançades per marques comercials i altres entitats, sempre que aquestes no comprometin el COIBA ni actuïn en contra dels criteris de la Infermeria basada en l'evidència.

També aquesta Àrea s'encarrega de l'adequada gestió de: premis, beques i ajudes, de la resolució de les sol·licituds presentades i del pressupost destinat a formació.

Els membres que composen l'Àrea de Formació són:

  • Responsable Formació: Francisco Ferrer Cruz (Vocal II de la JG del COIBA).
  • Araceli Navas Casillas (Vocal III -comares- de la JG del COIBA).
  • Milagros Figueroa Cézar (Suplent III de la JG del COIBA).
  • Gestió Administrativa Àrea Formació: Cristina Pascual Covas.

Dpt. de Formació: formacio@infermeriabalear.com

Normes d'Inscripció

Normes d´Inscripció

NORMES D'INSCRIPCIÓ PER LES ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS:

1)- Es podran inscriure a les activitats formatives tots els col·legiats/des del COIBA que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes col·legials, així com els no col·legiats i altres professionals en funció de la tipologia del curs) Es donaran les places per ordre d'inscripció sempre amb preferència pels nostres col·legiats. Els preus per als col·legiats tenen un percentatge subvencionat pel COIBA.

2)- El termini d'inscripció s'obrirà amb un mínim d'1 mes abans del començament de l'activitat, a excepció dels cursos On-Line, que podran tenir un termini més ampli. La inscripció a un curs es farà efectiva una vegada abonat l'import del curs, sempre i quan existeixin places lliures. En cas contrari, es retornarà els doblers abonats.

3)- El pagament del curs podrà realitzar-se en efectiu o targeta a la seu col·legial, o a través del "Portal del Col·legiat", dins la nostra web, mitjançant pagament amb targeta.

4)- En cas que la persona inscrita no pugui finalment realitzar l'activitat, ho haurà de comunicar al COIBA per poder cedir la seva plaça a una altra persona. En cas d'haver abonat ja el curs, es procedirà a la devolució de l'import pagat, sempre i quan avisi de la anul·lació de la seva plaça amb un mínim de 10 dies abans de l'inici de l'activitat.

5)- El COIBA publicarà el programa de cada activitat formativa que organitza amb un mínim d'1 mes d'antelació a l'inici de l'activitat a la seva pàgina web: www.infermeriabalear.com . Al programa es veuran reflectits els detalls de l'activitat, dates, horari, número de places, preu, contingut, mínim exigit per a la superació de l'activitat.

6)- Les activitats formatives es duran a terme si existeix un mínim del 75% de persones inscrites, segons el nombre de places ofertes, el qual s'indicarà al programa de cada activitat. El COIBA podrà anul·lar qualsevol activitat 10 dies abans del seu inici si aquest requisit no es compleix, o anul·lar-lo amb la màxima antelació possible per altres causes alienes a la seva voluntat. En el cas d'anul-lació de l'activitat per part del COIBA, es comunicarà a les persones inscrites i es tornarà l'import abonat. Així mateix es mantindrà la preferència per a la realització de l'activitat a les properes edicions.A les persones que quedin en llista d'espera se'ls mantindrà la preferència per a la realització de la següent edició de l"activitat a la qual s'ha inscrit, sempre que es realitzi dins dels següents 12 mesos.

7)- El control d'assistència de les activitats formatives del COIBA es realitzarà cada dia mitjançant signatura dels assistents, a l'entrada i a la sortida.*IMPORTANT: És imprescindible signar l'entrada i la sortida. En cas de no signar es considerarà falta d'assistència.

8)-Per a obtenir el certificat amb l'acreditació oficial, serà necessari haver complit l'assistència mínima exigida així com haver superat la prova d'aprofitament (en cas de que així ho indiqui la informació de l'activitat oferta). En cas de no complir-se aquest requisit, només s'expedirà un certificat d'assistència a petició de l'interessat.

9)- La inscripció a les activitats formatives del COIBA implica l'acceptació d'aquestes normes.

09/07/2019
28/09/2019

ONLINE–Curs: Principis de la Visita Domiciliària d'Infermeria (FNN)

ONLINE–Curs: Principis de la Visita Domiciliària d´Infermeria (FNN)
El Coiba ofereix, mitjançant conveni de col·laboració amb FNN CURSOS (empresa de formació sanitària online) aquest curs, que té com a objectiu principal comprendre els conceptes fonamentals de l'atenció domiciliària, identificar el paper de la infermera gestora de casos i conèixer els diferents programes d'educació per a la salut en el domicili. Acreditat amb 6,14 crèdits CFC

-Data: del 28 de setembre al 27 de novembre de 2019

-Modalitat: Online. A través de la plataforma FNN

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta.

19/08/2019
28/09/2019

ONLINE– Curs: Actualització en Urgències Pediàtriques per a Infermeria (FNN)

ONLINE– Curs: Actualització en Urgències Pediàtriques per a Infermeria (FNN)
El Coiba ofereix, en conveni de col·laboració amb FNN CURSOS (empresa de formació sanitària online) aquest curs, que té com a objectiu principal adquirir o actualitzar coneixements sobre el funcionament de les unitats d’urgències pediàtriques i del paper de la infermera davant els motius de consulta més habituals. Acreditat amb 7,8 crèdits CFC

-Data: del 28 de setembre al 27 de novembre de 2019

-Modalitat: Online. A través de la plataforma FNN

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta.

08/07/2019
30/09/2019

PALMA-Curs: Trasplantament de Cèl·lules Progenitores Hematopoètiques. Intervenció Multidimensional

PALMA-Curs: Trasplantament de Cèl·lules Progenitores Hematopoètiques. Intervenció Multidimensional
El Coiba organitza aquest curs, que té com a objectiu principal adquirir coneixements teòrics i pràctics avançats que li aportaran seguretat a l’hora d’atendre a les persones trasplantades. Sol·licitada acreditació a la CFC

-Data:  1, 2, 7, 8 i 17 d’octubre de 2019 ( la 1ª classe que havia de realitzar-se el 30 de setembre ha sofert una modificació i no es realitzarà, se passa al 17 d'octubre)

-Lloc de realització:  Palma (seu del Coiba)

-Més informació: consultar Programa i Annex 1 i Annex 2

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o, directament en la seu col·legial, mitjançant pagament en efectiu o targeta.

09/07/2019
01/10/2019

ONLINE–Itinerari de 3 cursos de Salut Digital: Eines Digitals en Investigació Infermera (SALUSPLAY)

ONLINE–Itinerari de 3 cursos de Salut Digital: Eines Digitals en Investigació Infermera (SALUSPLAY)
El Coiba publica, mitjançant conveni de col·laboració amb SALUSPLAY (empresa de formació sanitària online) aquest itinerari el qual consta de 3 cursos, i té com a objectiu principal aprendre a manejar les principals eines digitals amb la finalitat de localitzar, recopilar i emmagatzemar informació digital en salut, fent feina de manera col·laborativa. Acreditat amb 13,1 crèdits CFC

-Data:  de l’1 d’octubre al 31 de desembre 2019

-Modalitat: Online. A través de la plataforma SALUSPLAY.

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat, mitjançant pagament amb targeta, o directament en la seu col·legial, amb efectiu o targeta.

28/08/2019
01/10/2019

ONLINE–Curs: Urgències Onco-Hematològiques (SALUSPLAY)

ONLINE–Curs: Urgències Onco-Hematològiques (SALUSPLAY)
El Coiba publica, mitjançant conveni de col·laboració amb SALUSPLAY (empresa de formació sanitària online) aquest curs, que té com a objectiu principal ser capaç d'identificar i manejar els processos clínics més freqüents del pacient onco-hematològic: la seva valoració, complicacions agudes, maneig de la febre i neutropènia, així com de l'hemorràgia i trombopènia. Acreditat amb 4,7 crèdits CFC

-Data: de l'1 al 31 d’octubre de 2019

-Modalitat: Online. A través de la plataforma SALUSPLAY.

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat, mitjançant pagament amb targeta, o directament en la seu col·legial, amb efectiu o targeta.

04/07/2019
01/10/2019

ONLINE–Curso de Farmacologia del Sistema Nerviós Autònom (SALUSPLAY)

ONLINE–Curso de Farmacologia del Sistema Nerviós Autònom (SALUSPLAY)
El Coiba publica, mitjançant conveni de col·laboració amb SALUSPLAY (empresa de formació sanitària online) aquest curs, que té com a objectiu principal conèixer els principis bàsics farmacològics amb la finalitat d’evitar cometre errors de medicació, així com conèixer els fàrmacs necessaris per a tractar les principals malalties del SNA. Acreditat amb 4,7 crèdits CFC

-Data: de l'1 al 31 d’octubre de 2019

-Modalitat: Online. A través de la plataforma SALUSPLAY.

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat, mitjançant pagament amb targeta, o directament en la seu col·legial, amb efectiu o targeta

03/07/2019
01/10/2019

ONLINE–Curs de Lectura Crítica de Revisions Sistemàtiques i Meta-anàlisi (GIRTUAL)

ONLINE–Curs de Lectura Crítica de Revisions Sistemàtiques i Meta-anàlisi (GIRTUAL)
El Coiba organitza, mitjançant conveni de col·laboració amb GIRTUAL (empresa de formació sanitària online) una nova edició d'aquest curs, que té com a objectiu principal conèixer els conceptes bàsics de les revisions sistemàtiques (RS) i meta-anàlisi (MA) i ser capaç d´avaluar- los de manera eficient mitjançant la lectura crítica estructurada.. Acreditat amb 2,7 crèdits CFC

-Data: de l'1 al 27 d’octubre de 2019

-Modalitat: Online. A través de la plataforma de GIRTUAL

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o directament a la seu col·legial, amb efectiu o targeta.

19/08/2019
01/10/2019

ONLINE–Curs: Generalitats de les Urgències i Emergències (SALUSPLAY)

ONLINE–Curs: Generalitats de les Urgències i Emergències (SALUSPLAY)
El Coiba publica, mitjançant conveni de col·laboració amb SALUSPLAY (empresa de formació sanitària online) aquest curs, que té com a objectiu principal aprendre a realitzar la valoració, classificació i actuació infermera en un servei d’urgències. Acreditat amb 4,7 crèdits CFC

-Data: de l'1 al 31 d’octubre de 2019

-Modalitat: Online. A través de la plataforma SALUSPLAY.

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat, mitjançant pagament amb targeta, o directament en la seu col·legial, amb efectiu o targeta

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar