Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ

Comissions i Grups de Treball

Formació

Formació
 • És un instrument necessari perquè les infermeres puguin assolir l’excel·lència en la seva pràctica professional.
 • La formació continuada contribueix a millorar la qualitat de l’atenció permetent que les infermeres actualitzin els seus coneixements i siguin competents en front als nous reptes professionals. També ajuda a vincular a les infermeres amb el seu col·legi professional i a donar-li sentit a la col·legiació.
 • La línia de formació ha de treballar en col·laboració amb les distintes vocalies. El Pla de Formació ha d’estar basat en les necessitats detectades i expressades per cadascun dels vocals de cada àrea i pels propis col·legiats mitjançant l’enquesta de necessitats formatives.
 • Potenciar la formació i la investigació per al desenvolupament professional.

Responsable de Formació
La persona responsable de formació coneixerà les necessitats formatives que li facin arribar els vocals de cada àrea; valorarà els cursos que es poden oferir en funció de les línies de treball del Coiba i dels pressupostos; establirà prioritats, valorarà oportunitats docents a baix cost, finançats per marques comercials, sempre i quan no comprometin al Coiba ni perjudiquin la pràctica basada en l’evidència.    


Membres de la Comissió de Formació

 • Responsable de Formació: Francisco Ferrer Cruz (Vocal II del Coiba).
 • Araceli Navas Casillas (Vocal III -comares- del Coiba).
 • Milagros Figueroa Cézar (Suplent III del Coiba).
 • Eva Mª. Moreno Collado (Vicepresidenta I de la Junta Insular d'Eivissa i Formentera).
 • Senda Ramírez Sánchez (Grup de Treball de Menorca).
 • Gestió Administrativa de l'Àrea de Formació: Cristina Pascual Covas.

Geriatria

Geriatria

Objetivos:

 • Promoure un model d’atenció a les persones majors centrat en la persona, respectant les seves prioritats i la seva capacitat de decisió, tenint en compte la seva història de vida, els seus valors i preferències, i defensant la seva autonomia.
 • Conèixer la realitat i visió de la professió infermera a les nostres Illes en els diferents àmbits assistencials que tenen a veure amb la geriatria.
 • Donar visibilitat a les infermeres que fan feina en l’àmbit de la geriatria, desmitificant aquells aspectes negatius que l’envolten i fent-la atractiva i engrescadora.
 • Fomentar activitats formatives i/o divulgatives d’interès relacionades amb la geriatria tant per a infermeres com per a persones majors i el seu entorn cuidador.
 • Col·laborar i participar en activitats de recerca relacionades amb la geriatria per tal de potenciar la investigació científica en aquest àmbit.
 • Defensar les condicions laborals de les infermeres que es dediquen a la geriatria, incloent les ratios de personal i també els aspectes organitzatius i estructurals.
 • Promoure la importància de la infermera geriàtrica en el lideratge i gestió de centres, residències i entorns o programes polítics a on les persones majors siguin el centre de l’atenció i les cures.
 • Col·laborar conjuntament amb altres entitats per desenvolupar totes aquelles activitats que estiguin relacionades amb l’àmbit de la geriatria.
 • Afavorir la integració i coordinació entre les diferents administracions públiques que tenen competències amb l'atenció a les persones grans per tal d'aconseguir línies estratègiques comuns.

Membres de la Comissió de Geriatria: 

 • Rosario Serra Soler - Coordinadora
 • Mª Carmen Moreno Hoyos
 • Carlos Serrano Jurado
 • Isabel Mª Camps Bosch
 • Francisca Franco March
 • María José Muñoz Frutos
 • María José Frutos Buades
 • María José Graciani Ordinas
 • María del Carmen Pérez Blasco
 • Silvia García Castro
 • Bárbara Vives Más
 • Rosa María Adrover Barceló
 • Jefferson David Boned Gómez
 • Alba Loreto Carrero Planells
 • María Isabel Bujosa Taylor
 • María Viña García-Bericua
 • Estefanía Carolina Seco Talledo
 • Ester Méndez Pons

Recerca

Recerca

Objectius

 • Contribuir a la formació continuada en habilitats i competències investigadores, donant recolzament a l’avanç i innovació del coneixement infermer.
 • Treballar per a les infermeres perquè puguem constituir un col·lectiu potent en l'àmbit de la recerca.
 • Afavorir la transferència del coneixement i els resultats de recerca en la millora de la seguretat clínica dels pacients.

Accions

 • Des del COIBA s’inverteix en recerca, a través de les beques i premis pels col·legiats i col·legiades que ho sol·licitin i compleixin amb els requisits de les convocatòries.
 • Les línies 1, 2 i 3 proposades per a aquest any 2020 suposen una mirada interna a la professió infermera i als col·legiats. No obstant això, és necessari que el Coiba generi recerca que mostri a la societat la utilitat dels professionals per a la seva salut i que visibilitzi com les infermeres són professionals que aporten intervencions cost-efectives en un context de crisi econòmica.
 • L'objectiu és buscar quins missatges són claus per a visibilitzar els resultats generats per la recerca infermera per a poder transmetre a la societat

 

Miembros de la Comisión de Investigación

Ian Blanco Mavillard - Vicesecretari del Coiba i coordinador de la Comissió

Miquel Bennasar Veny - Tresorer del Coiba

Rosario Serra Soler - Suplent II del Coiba

Cristina Moreno Mulet - Vocal VII del Coiba

Edurne Miró del Campo - Vicepresidenta 2ª Rep. Formentera Junta Insular Eivissa i Formentera del Coiba

Cristina Pascual Covas i Margarita Martínez Andreu - Gestió Administrativa de l'Àrea de Recerca.

Catalina Borrás Esteo - Gestió Tresoreria i comptabilitat de l'Àrea d'Investigació. 

10/01/2017
10/01/2017

La Comissió deontològica és un òrgan consultiu, dependent de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, que actua per al suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb l'exercici de la Infermeria des de la perspectiva de la ètica i moral professional.

La Comissió deontològica és un òrgan consultiu, dependent de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d´Infermeria de les Illes Balears, que actua per al suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb l´exercici de la Infermeria des de la perspectiva de la ètica i moral professional.
Per llegir totes les funcions clica aquí
 • Assessorar la Junta de Govern en materia de normes ètiques i legals en els casos o situacions que ho requereixin.
 • Fer arribar a la Junta de Govern propostes relacionades amb l'ètica i la deontologia professional.
 • Publicar textos d'informació i/o divulgació dels temes relacionats amb l'ètica infermera, la deontologia i la bioètica.
 • Prendre posició en les situacions de conflicte ètic relacionades amb l'atenció infermera.
 • Promoure l'organització d'actes, reunions científiques i esdeveniments relacionats amb l'ètica infermera.
 • Ser òrgan de consulta per a les infermeres en la defensa dels drets com a professionals.
 • Vetllar perquè els aspectes ètics siguin presents a totes les activitats formatives i divulgatives  que es duguin a terme des del Col·legi.
 • Vetllar pel manteniment de la dignitat de la professió i donar resposta a les situacions de vulneració, discriminació o tracte als mitjans de comunicació.
 • Avaluar i fer propostes  de millora o esmenes en relació amb l'ètica, dels textes que s'emetin des del Col·legi.
 • Dinamitzar i donar a conéixer el Codi d'Ètica Professional per donar resposta a l'evolució del exercici professional i a l'evolució de la societat en matèria de salut i proposar les modificacions pertinents.
 • Avaluar denúncies de presumptes vulneracions del Codi d'Ètica Professional per part de les infermeres.
 • Mantenir la relació amb les Comissions de Bioètica dels centres sanitaris i del Govern de les Illes Balears. 
 • Redactar l'informe anual i/o la memòria de les activitats de la Comissió
 • Col·laborar amb altres institucions sanitàries i altres Col·legis Professionals en el desenvolupament de l'ètica en la pràctica clínica diària."
23/01/2020
23/01/2020

Noelia Díaz Ferrer

23/01/2020
23/01/2020

Ana C. Freitas Rodrigues

04/05/2017
23/05/2017

Cristina Moreno Mulet

04/05/2017
23/05/2017

Onofre A. Sáez Avilés

04/05/2017
23/05/2017

Pedro R. Martín Montañez (Coordinador comissió)

04/05/2017
23/05/2017

Yolanda Muñoz Alonso

10/01/2017
10/01/2018

Documents de referència

Codis deontològics

Els codis deontològics són aquells documents als que s'estableixen una sèrie de premises ètiques, no legals, per complir en l'exercici de la professió. El fet de que les infermeres disposem de codis deontològics evidència la responsabilitat pública que assumim amb la societat. 

Julio Vielva (2000) afirma que els codis deontològics tenen una doble missió: 

 • Marcar uns mínims ètics exigibles a tots els membres de la professió
 • Assenyalar els aspectes ètics necessaris que s'han de tenir en compte en la presa de decisions.

Si vols accedir als Codis deontológics que ens regulen, consulta els següents documents: 

A nivell internacional, el codi del CIE fa referència als aspectes irrenunciables de qualsevol infermera. Estableix els nostres deures i els aspectes que cada infermera ha de desenvolupar independentment del contexte en el qual exerceixi la professió. 

A nivell nacional, el Codi Deontològic de la Infermeria Espanyola ha estat i és una referència per a la professió i, tot i que precisa una revisió, comtinua sent el referent deontològic que guia a les infermeres a Espanya i a Balears. 

Si a més t'interessa conéixer altres codis d'altres Comunitats Autònomes, la Comissió Deontològica t'anima a consultar les següents normatives: 


A més, per a l'exercici professional des d'una perspectiva ètica resulta bàsic el coneixement de determinades lleis o documents. 

La defensa dels Drets Humans constitueix una premissa bàsica en l'exercici professional, per això és important comprometrer-se amb la seva defensa:

De forma més concreta, en els àmbits assistencials, aquesta defensa es tradueix en el respecte als usuaris: pacients i familiars. 

En relació a la defensa de la dignitat, la intimitat dels pacients i el dret a la informació dels usuaris, les infermeres a Espanya han de conéixer i respectar les següents lleis: 

A més, per respectar el dret de les persones a morir dignament i que es respectin les seves voluntats anticipades, és d'interès la consulta de la legislació següent:

Existeixen altres documents d'interès relacionats amb els principis ètics a nivell internacional:

 

10/01/2017

Documents d'interès

Documentació d'interès per a la Comissió i susceptible de ser divulgada per a coneixement dels col·legiats
19/10/2020
19/10/2020

La Comissió de Geriatria del COIBA expressa la seva disconformitat amb les paraules d'Ignacio Fernández Cid

La Comissió de Geriatria del COIBA expressa la seva disconformitat amb les paraules d´Ignacio Fernández Cid
El president de la Federación Empresarial de Dependencia ha proposat la creació d'una nova categoria professional per a pal·liar la manca d'infermeres a les residències

La Comissió de Geriatria del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA), vol expressar la seva disconformitat amb les paraules expressades per Ignacio Fernández Cid, president de la Federación Empresarial de la Dependencia, durant la comissió de investigació de l'Assemblea de Madrid sobre residències de persones grans i Covid-19, en relació amb la creació d'una nova categoria professional per pal·liar la manca d'infermeres.

Les infermeres tenim una formació universitària que ens capacita per prestar, gestionar i liderar cures; aquesta formació ens permet oferir unes cures de qualitat a tots els grups de població, independentment de l'edat que tinguin. Les persones grans requereixen d'una atenció cada vegada més específica per atendre les seves necessitats individuals i col·lectives, i tenen dret a ser ateses per professionals qualificats, sense ser discriminades per la seva edat.  

Cada vegada a la nostra societat les persones viuen durant més anys i conviuen amb malalties cròniques que fan que les seves cures siguin complexes i que en moltes ocasions vagin associades a la pèrdua d'autonomia i a la creixent dependència que això genera. En concret, les infermeres especialistes en geriatria són professionals capacitades per atendre a l'adult major des d'un enfocament integral, tenint en compte totes les dimensions de la persona (física, psíquica, social i espiritual) i respectant els seus valors i preferències. 

El treball de les infermeres en equips interdisciplinars permet assegurar que, junt amb la resta de professionals, les persones d'edat avançada reben l'atenció que precisen en qualsevol àmbit en el qual es trobin. 

Per a conèixer quines són les causes de la manca de personal a les residències s'hauria de fer un anàlisi més detallat de la situació, i des de la Comissió de Geriatria del COIBA no creiem que la solució sigui crear noves categories professionals, sinó donar valor i reconeixement a les existents, millorant no només les condicions laborals de les mateixes, sinó també les ràtios exigides a aquests centres, per poder assegurar que les persones que allà resideixen són ateses de la forma adequada.

06/11/2020
19/10/2020

Vídeo del Dijous Infermer sobre la cura de les infermeres als majors durant la pandèmia de COVID-19

Vídeo del Dijous Infermer sobre la cura de les infermeres als majors durant la pandèmia de COVID-19
Taula rodona celebrada al 15 d'octubre, amb la participació de vàries infereres i Miquel, un pacient del programa "Vida activa", del CS Trencadors

Accedeix al vídeo del nostre canal de Youtube, fent clic AQUÍ.

25/01/2017
25/01/2017

Contacte amb la Comissió Deontològica del COIBA

La Comissió Deontològica es posarà en contacte amb la persona interessada a la major brevetat possible

comissiodeontologica@infermeriabalear.com

Aquesta adreça de correu electrònic està a disposició de qualsevol persona, ja sigui o no infermera col·legiada, que es vulgui posar en contacte amb la Comissió Deontològica del Col·legi d’Infermeria, per comunicar situacions, plantejar dubtes o consultar aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria des d’una perspectiva de l’ètica i la deontologia professional. 

26/05/2021
26/05/2021

Enquesta: Actituds, habilitats i coneixements de les infermeres de les Illes Balears davant l'eutanàsia

Enquesta: Actituds, habilitats i coneixements de les infermeres de les Illes Balears davant l´eutanàsia
La Comissió Deontològica del COIBA convida a les col·legiades i col·legiats a participar en aquesta enquesta, de forma totalment anònima, per a poder conèixer l'opinió i coneixements de la professió davant aquesta qüestió.

Després de la publicació en el Boletín Oficial del Estado el dia 25 de març de 2021 de la Llei orgànica 3/2021 de la Regulació de l'Eutanàsia, la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears ha decidit realitzar una enquesta i recollir l'opinió de totes les seves col·legiades i col·legiats amb la finalitat de conèixer la situació actual de la professió davant aquest tema, i poder objectivar les seves necessitats formatives en relació a aquesta qüestió.

Abans de formular les preguntes de l'enquesta, creiem necessari consensuar algunes definicions perquè totes les col·legiades i col·legiats puguin respondre des del mateix punt de partida en relació al contingut de la Llei. Per a això, proposem les següents definicions:

1. Consentiment Informat, entenent-se com "de conformitat lliure, voluntària i conscient de la persona, manifestada en ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada."

2. Patiment greu, crònic i impossibilitant, entenent-se com a "situació que fa referència a limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valer-se per si mateix, així com sobre la capacitat d'expressió i relació, i que duen associades un sofriment físic o psíquic constant i intolerable per a qui el pateix, existint seguretat o gran probabilitat que tals limitacions vagin a persistir en el temps sense possibilitat de curació o millora apreciable."

3. Patiment de malaltia greu i incurable, entenent-se aquesta com "la que per la seva naturalesa origina sofriments físics o psíquics constants i insuportables sense possibilitat d'alleujament que la persona consideri tolerable, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva".

4. Prestació d'ajuda a morir: acció derivada de proporcionar els mitjans necessaris a una persona que compleix els requisits previstos en aquesta Llei i que ha manifestat el seu desig de morir. Aquesta prestació es pot produir en dues modalitats:

a) Eutanàsia: Administració d'un fàrmac per a produir la mort d'una persona, de manera activa, directa, voluntària i realitzada per part d'un professional sanitari, coneixedor del sentir de la persona i amb qui manté una relació clínica que es considera significativa.

b) Suïcidi Mèdicament Assistit: Quan, en aquest context, el professional sanitari es limita a proporcionar al pacient els mitjans necessaris perquè sigui ell mateix qui causi la seva pròpia mort.

Una vegada establertes les definicions en les quals basarem aquesta enquesta, li animem a emplenar-la tenint en compte que la seva participació és voluntària i totalment anònima, tractant tota la informació recollida d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Un alt grau de participació plural permetrà que no es desvirtuïn uns resultats que podrien veure's esbiaixats si la participació no recollís totes les sensibilitats i ideologies presents en el nostre col·lectiu.

Accés a l'enquesta.

19/11/2020
14/11/2020

Vídeo de la trobada virtual: "El paper de les infermeres en els Comitès d'Ètica Assistencial"

Vídeo de la trobada virtual: "El paper de les infermeres en els Comitès d´Ètica Assistencial"
Emès l'11 de novembre de 2020, amb la participació de 3 infermeres de diferents Comitès d'Ètica de Balears

Accedeix al vídeo al nostre canal de Youtube fent clic AQUÍ.

10/02/2021
10/02/2021

El COIBA finança amb 40.000 euros la 10a convocatòria d'ajudes a projectes de recerca

El COIBA finança amb 40.000 euros la 10a convocatòria d´ajudes a projectes de recerca
Ian Blanco, coordinador de la Comissió de Recerca, explica les novetats del pressupost d'aquest any dedicat a infermeres investigadores

Fes clic AQUÍ per accedir al document al qual Ian Blanco explica els motius que han dut al COIBA a augmentar la dotació econòmica d'aquestes ajudes.

09/04/2021
03/04/2021

Revista Info matronas - Abril 2021

Revista Info matronas - Abril 2021
Butlletí informatiu de l'Asociación Española de Matronas, nº 57
07/11/2017
07/11/2017

Informe de la visió de la infermera escolar

Informe de la visió de la infermera escolar
Informe comissió salut escolar

Adjuntam informe de la Comissió salut escolar sobre la visió infermera: Informe

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar