Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ

Especialitats

19/04/2021
16/04/2021

IIR: Publicats resultats provisionals de l'examen IIR 2020

IIR: Publicats resultats provisionals de l´examen IIR 2020
Reclamacions: fins al 21 d'abril de 2021

El Ministeri de Sanitat ha publicat les relacions provisionals dels resultats obtinguts en les proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

-Nota informativa: VEURE

-Model de reclamació: VEURE

Més informació:  https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/staticpage/page.xhtml#

08/03/2021
04/03/2021

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos i Taules d'Examen per a la realització de l'examen IIR 2021, corresponent a la convocatòria 2020

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat definitiu d´admesos i exclosos i Taules d´Examen per a la realització de l´examen IIR 2021, corresponent a la convocatòria 2020
Data d'Examen: 27 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat publica el llistat definitiu d'admesos i exclosos, així com les Taules d'Examen, per a la realització de l'Examen EIR 2021, corresponent a la convocatòria 2020.

Data de l'exercici:27 de març de 2021. Hora de crida: 15:00h (14:00h en Canàries).
Celebració de l'exercici: A les 16:00h (15:00h en Canàries)

Lloc de celebració de la prova a Balears: Universitat de les Illes Balears (UIB)- Edifici Guillem Cifre de Colonya- Ctra. Valldemossa, Km 7.5- Palma

Consultar llistat definitiu: Admesos i Exclosos

Consultar:Taules d'Examen

Més informació:Ministeri de Sanitat

27/01/2021
26/01/2021

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos per a l'exament d'accés a les places d'EIR 2021

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat provisional d´admesos i exclosos per a l´exament d´accés a les places d´EIR 2021
Presentació d'al·legacions: fins el 9 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat ha publicat el llistat provisional de persones admeses i excloses per a realilzar l'examen d'accés a la formació sanitària especialitzada (EIR) de 2021

Termini de presentació d'al·legacions: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 27 de gener al 9 de febrer, tots dos inclosos)

Realització de l'examen: 27 de març de 2021

Consultar llistat i informació completa en: MINISTERI DE SANITAT

13/09/2016
04/12/2020

Convocades les Proves d’Accés a Formació Sanitària Especialitzada 2021 (I.I.R.)

Convocades les Proves d’Accés a Formació Sanitària Especialitzada 2021 (I.I.R.)
Termini de presentació de sol·licituds: des de dia 9 fins al dia 21 de desembre de 2020

Ordre SND/1158/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, INFERMERIA i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

IIR: PLACES OFERTES A NIVELL NACIONAL I EN BALEARS

El Ministeri ha ofert un total de 1.683 places per a infermeres a nivell nacional, repartides de la següent manera (places a Balears entre parèntesis):

Especialitat d'Infermeria de Salut Mental: Total 255 (Balears: 8)
Especialitat d'Infermeria del Treball: Total 102 (Balears: 2)
Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària: Total 2.338 (Balears: 63)
Especialitat d'Infermeria en Geriàtrica: Total 66 (Balears: 2)
Especialitat Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona): Total 412 (Balears: 14)
Especialitat d'Infermeria Pediàtrica: Total 201 (Balears: 6)

-Consultar convocatòria: BOE
-Taxes de dret d'examen: 30,49€ ordinària i consultar BOE per a persones exemptes de pagament.

-Data d'examen: la celebració de l'exercici tindrà lloc el dia 27 de març de 2021.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds es podran presentar des de les 00.00:00 hores del dia 9 de desembre de 2020 fins a les 23.59:59 hores del dia 21 de desembre de 2020, segons l'hora peninsular espanyola.

Serà d'obligat compliment per a participar en aquestes proves selectives l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'admissió en el Model oficial 790, en la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat:

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420 (consultar requisits).

Emplenada i signada la sol·licitud, aquesta haurà de presentar-se electrònicament o, excepcionalment, en suport paper en els termes previstos en el supòsit descrit en el punt 2.5, apartat b) del disposo segon de la present Ordre. En aquest cas, es podran presentar en les oficines d'assistència en matèria de registres, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, en les oficines de correus, i en les Delegacions o Subdelegacions de Govern que les remetran al Ministeri de Sanitat, a través del Registre Electrònic Comú.

14/06/2019
14/06/2019

ESPECIALITATS D'INFERMERIA: Publicat en el BOIB el decret del Consell de Govern, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari de l'IBSALUT

ESPECIALITATS D´INFERMERIA: Publicat en el BOIB el decret del Consell de Govern, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari de l´IBSALUT
Entrada en vigor, a partir del 14 de juny de 2019

CONSELL DE GOVERN. Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei Balear de Salut de les Illes Balears

Categories creades:

-Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria del Treball

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Geriàtrica

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica

Consulta BOIB:DECRET

07/07/2016
31/12/2016

Especialitats d'Infermeria: preguntes i respostes

Especialitats d´Infermeria: preguntes i respostes
El Coiba aclareix els teus dubtes i t'informa sobre el procés

Especialitats d’Infermeria: preguntes i respostes

QUÈ ÉS I PERQUÈ SERVEIX EL TÍTOL D'INFERMER ESPECIALISTA?

El títol d’infermer especialista és un títol oficial expedit pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Té validesa a tot el territori espanyol i és necessari per poder tenir la denominació d’infermer especialista i exercir la professió, i per poder optar a una plaça amb la denominació d’especialista tant als centres públics com privats.  

El títol d’infermer especialista suposa una categoria professional superior i implica una major preparació especialitzada del professional.

 

QUINES SÓN LES ESPECIALITATS D'INFERMERIA?

Les especialitats d’Infermeria reconegudes pel Reial Decret 450/2005 són:

 • Infermeria Obstètric-Ginecològica (comares)

 • Infermeria de Salut Mental

 • Infermeria del Treball

 • Infermeria de Cures Mèdic-Quirúrgiques

 • Infermeria Geriàtrica

 • Infermeria Familiar i Comunitària

 • Infermeria Pediàtrica

Així mateix, aquest Reial Decret suprimeix les antigues especialitats d'ATS i Diplomats d'Infermeria, que eren Neurologia, Urologia i Nefrologia, Anàlisis Clíniques, Radiologia i Electrologia, Infermeria de Cures Especials, Pediatria i Puericultura, Psiquiatria, Assistència Obstètrica (Matrona), Infermeria de Salut Comunitària i Gerència i Administració d'Infermeria.

 

COM ES POT ARRIBAR A SER INFERMERA ESPECIALISTA?

Actualment existeixen tres vies diferents per obtenir el títol d’infermera especialista.

 • Via ordinària: Infermer intern resident (IIR)

 • Via extraordinària: accés excepcional a les especialitats

 • Homologació dels títols d’infermer especialista anteriors.

COM ES POT ACCEDIR A UNA PLAÇA D'INFERMER INTERN RESIDENT (IIR)?

L’infermer intern resident és un infermer generalista que, després de superar una prova de caràcter estatal, pot accedir a una plaça per fer una formació especialitzada.

Quins són els requisits per presentar-se al IIR?

Per poder presentar-se a una plaça d’infermer intern resident, hi ha dos requisits:

 • Tenir el títol de graduat / diplomat en Infermeria, o el seu equivalent homologat a Espanya.

 • Nacionalitat espanyola o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors segons els acords de la Comunitat Europea, o tenir el dret reconegut de forma legal.

Quin és el procediment?

Si compleix aquests requisits,  es pot inscriure per realitzar la prova del IIR, que es fa només una vegada a l’any, generalment al febrer, i de forma simultània a tota Espanya.

La prova es convoca a través del BOE, normalment durant el mes de setembre.

El temari de la prova del IIR no és fixo, sinó que es pot demanar qualsevol aspecte d’allò que s’ha estudiat durant la carrera universitària.

La selecció de les places es fa d’acord amb  la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor, fins que no quedin places lliures.

Quin tipus de formació rep un IIR?

L’infermer intern resident formalitza un contracte de treball amb el corresponent servei de salut o l'entitat titular de la Unitat Docent, quedant vinculat a una Unitat Docent, formant-se com a especialista durant dos anys.

Durant aquest temps, realitza una pràctica tutelada d'acord amb el pla formatiu de l'especialitat triada, amb l’objectiu d’obtenir coneixements, habilitats i actituds (competència professional) sobre la corresponent especialitat.

A la vegada, assumeix responsabilitats, de manera progressiva, per a l'exercici autònom d'aquesta especialitat.

Quantes places d’iir hi ha a tota Espanya? I a Balears?

El nombre de places d’IIR varia cada any, segons els acords tancats entre el Ministeri i les Unitats Docents. Aquest és el nombre de places que es va oferir a cada una d’elles a tota Espanya i a Balears per al 2016:

 • Especialitat d'Infermeria en Salut Mental: Total 245 (Balears: 5, a Mallorca)

 • Especialitat d'Infermeria del Treball: Total 62 (Balears: 0)

 • Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària: Total 521 (Balears: 18. 14, a Mallorca i 4, a Eivissa)

 • Especialitat d'Infermeria Geriàtrica: Total 46 (Balears: 2, a Mallorca)

 • Especialitat Obstètric-Ginecològica (Comare): Total 401 (Balears: 14. 12 a Mallorca i 2, a Eivissa)

 • Especialitat d'Infermeria Pediàtrica: Total 188 (Balears: 6, a Mallorca)

Pots consultar el BOE en què es va aprovar la darrera oferta de places i se va publicar la convocatòria de probes selectives 2019 per l'accés a l'any 2020, AQUÍ.​

Via de la homologació

Poden sol·licitar canvi de títol els ATS / Diplomats / Graduats en Infermeria que posseeixen un títol d'especialista d'especialitats que han estat suprimides i volen que se'ls emeti un nou títol d'especialista.

A continuació es mostren la relació entre especialitats suprimides i noves les especialitats que es poden sol·licitar.

Especialitats suprimides

Noves especialitats

 

Neurologia. Decret 3192/1970

Urologia i Nefrologia. Decret 2233/1975

Anàlisis Clíniques. Decret 203/1971

Radiologia i Electrologia. Decret 1153/1961

Cures Especials. Reial Decret 992/1987

 

 

Infermeria de Cures Mèdiques Quirúrgiques

 

 

Pediatria i Puericultura. Decret 3524/1964

 

Infermeria Pediàtrica

 

 

Psiquiatria. Decret 3193/1970

 

 

Infermeria de Salut Mental

 

 

Assistència Obstètrica (Matrona). Decret 18 gener 1957, modificat pel Reial Decret 2287/1980

 

 

Infermeria Obstètrica - Ginecològica (Comare)

 

Les sol·licituds del nou títol d'Infermer Especialista, juntament amb la documentació requerida, s’han d’enviar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte per a la seva tramitació.


Quina documentació s’ha d’enviar o presentar?

 • Instància amb el model adjunt.  

 • DNI o passaport en vigor o autorització per consultar les dades a través del Sistema de Verificación de Identidad.

 • Títol de Graduat / Diplomat d’Infermeria o ATS o títol estranger equivalent reconegut o homologat a Espanya.

 • Títol oficial corresponent a l’especialitat desapareguda.

On s'ha d'enviar?

Tota la documentació, acompanyada de la sol·licitud oficial, s’ha de fer arribar al:

Registro de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
C/ Los Madrazo, 15 - 28014 Madrid - Teléfono: 91 701 80 00 

També es pot presentar en els Registres perifèrics del Ministeri i en els registres de l’Administració General de l’Estat. A Balears, en concret, es pot presentar a:

Delegació de Govern a Palma
Carrer Constitució, 4
07001 - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Telèfon: 971 989 000

Direcció insular a Menorca
Plaza Miranda, 22
07701 - Maó (Illes Balears)
Telèfon: 971 989 280

Direcció Insular a Eivissa i Formentera
Paseo Marítimo Juan Carlos I, s/n (Casa del Mar - 2ª planta)
07800 - Eivissa (Illes Balears)
Telèfons: 971 989 055  i  971 989 057

Igualment, es poden presentar les sol·licituds en els ajuntaments que tenguin conveni de Finestra Única amb l’Administració General de l’Estat, en els registres de les administracions de la Comunitat Autònoma.

Finalment, es pot enviar per correu certificat, en un sobre obert perquè posin el segell a la sol·licitud; i també una còpia d’aquesta, que una vegada segellada serà el comprovant. La data de correus serà la data que es considera de registre d’entrada de la sol·licitud.

 

VIA EXCEPCIONAL

A qui va dirigida aquesta via excepcional?

Està dirigida als Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS) / Diplomats / Graduats d’Infermeria que volen accedir a alguna de les especialitats i que puguin acreditar un exercici professional en l’àrea específica de l’especialitat sol·licitada.

Com es fa per poder optar a la via excepcional?

L’accés a la via excepcional s’obre per especialitats i, fins ara, ja s’ha tramitat l’accés excepcional per a totes les especialitats excepte la Mèdic-Quirúrgica.

Es dóna un termini per presentar les sol·licituds  i la documentació que avali l’experiència del infermer. Els requisits per poder-se presentar són:

 • Quatre anys d’exercici professional en les activitats pròpies de l’especialitat o

 • Dos anys d’exercici professional en les activitats pròpies de l’especialitat + mínim 40 crèdits de Formació Continuada acreditada en l’àmbit de l’especialitat a la qual s’opta o un postgrau universitari no inferior a 20 crèdits o 200 hores dins aquest mateix àmbit.

 • Tres anys com a professor en les facultats d’infermeria i d’altres adscrites, en àrees de coneixement relacionades amb l’especialitat  + un any d’activitat assistencial en activitats pròpies de l’especialitat.

Els candidats que compleixin els requisits hauran de realitzar una prova objectiva de l’especialitat triada. Cada candidat es podrà presentar un màxim de dues convocatòries.

La prova objectiva no té un temari determinat, sinó que avalua tots els coneixements del professional en aquesta àrea específica. La prova consisteix en una primera part que és un qüestionari test de 100 preguntes més 10 de reserva (2 hores), i una segona part d’anàlisi de cinc casos clínics referits a l’especialitat, amb preguntes per a cada cas (una hora).

Aquí podeu accedir a la Resolución de 17 de julio de 2009 , de la Secretaría General de Universidades, (BOE del miércoles 29 de julio de 2009), que estableix les bases de la convocatòria de la prova objectiva per a les especialitats d’Infermeria  per a la via excepcional prevista pel Real Decreto 450/2005, de 22 de abril. En aquesta resolució es determina el contingut de la prova, la composició de la comissió avaluadora, el sistema d’avaluació i els aspectes necessaris per a la seva organització. 

Quan serà la prova per a l’especialitat mèdic-quirúrgica?

En l’actualitat encara no està aprovat ni publicat al BOE el programa formatiu d’aquesta especialitat. El Ministeri recomana no presentar cap sol·licitud fins que estigui publicat el programa.

Quan es convoqui al BOE per primera vegada l’accés a l’especialitat mèdic-quirúrgica per la via del IIR (encara no s’ha fet mai, ja que l’especialitat no s’ha desenvolupat), els infermers tindran sis mesos per presentar la documentació que els permetrà presentar-se a la prova objectiva.

Una vegada acabats els sis mesos, la única via d’accés a aquesta especialitat serà l’IIR.

Quan es varen tancar els terminis per presentar-se a les altres especialitats?

 • Per a Infermeria de Salut Mental, va acabar el 22 d’agost del 2008.

 • Per a Infermeria del Treball, va acabar el dia 22 de març del 2010.

 • Per a Infermeria Geriàtrica, Infermeria Familiar i Comunitària i Infermeria Pediàtrica, el termini va acabar el 22 de març del 2011.

Ara mateix, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha requerit l'actualització de dades de les infermeres que van sol·licitar l'accés al títol d'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària a través de la via excepcional a fi d'agilitzar la tramitació de les nombroses sol·licituds d'aquesta especialitat (només si ha hagut canvis).  Podeu llegir tota la informació a la web del Coiba infermeriabalear.

Es pot sol·licitar més d’un títol?

Sí, es pot sol·licitar més d’un títol si es pot acreditar la informació rellevant per a diferents especialitats. En tot cas, només es podrà obtenir un.

Quina documentació s’ha de presentar per sol·licitar l’accés per la via excepcional?

S’ha de presentar una instància segons el model adjunt. 

També s’ha d’adjuntar la còpia compulsada del DNI o passaport, o autorització per consultar les dades d’identificació personal a través del Sistema de Verificació d’Identitat.

Original i còpia compulsada dels certificats d’exercici professional remunerat.

En cas d’haver exercit un mínim de dos anys i menor a quatre anys , aportar les còpies compulsades de certificats de formació complementària de (a) formació continuada acreditada de al manco 40 crèdits en l’àrea d’especialització o (b) títol de postgrau universitari amb formació relacionada amb l’especialitat, no inferior a 20 crèdits o 200 hores.

Durant els sis mesos de termini per presentar la sol·licitud, els candidats poden completar la formació que els manqui, però no poden sumar temps d’experiència professional.

Si hi ha canvis en les dades personals aportades inicialment, s’ha de notificar al Ministeri a través del correu:  enfermeria@mecd.es

Quina informació ha d’incloure el certificat d’exercici professional?

Aquest certificat ha de ser emès pel gerent o responsable legal de la institució, o pel director d’Infermeria o màxim responsable d’Infermeria, o pel director de recursos humans / gestió.

Ha d’incloure la següent informació:

 • Categoria professional

 • Característiques generals dels llocs de feina / unitats on ha desenvolupat la seva activitat dintre de l’especialitat sol·licitada.

 • Les activitats més rellevants realitzades en aquest lloc de feina dintre de l’especialitat.

 • Les dates d’inici i finalització de l’exercici professional en aquest àmbit.

 • La signatura del responsable que ha emès el certificat.

 • El segell corporatiu de la institució.

Per accedir a tota la informació sobre la via excepcional, podeu visitar aquest enllaç del Ministerio de Educación.

 

PER TENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ ESPECIALITZADA PODEU VISITAR EL LLOC WEB DEL MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

 

I ARA QUE JA SÓC ESPECIALISTA, QUÈ?

Tinc dret a una plaça d’especialista?

Segons el Decret 450/2005 sobre les especialitats d’Infermeria, l’obtenció del títol d'Infermer Especialista per professionals que prestin o passin a prestar serveis en centres i serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut no implicarà l'accés automàtic a la categoria i places d'especialistes concordants, ni el dret a l'adquisició de la condició de personal fix o temporal en categories ja existents o de nova creació dins del servei de salut de què es tracti.  

Aquest accés s'ha de produir a través dels sistemes de selecció i provisió de places que estableix la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, o norma que resulti aplicable. De fet, les comunitats autònomes han anat creant les categories d’infermera especialista a diferents ritmes i no totes les categories estan reconegudes a totes les comunitats.

L’obtenció del títol tampoc suposarà el dret a l'acompliment automàtic de les funcions corresponents a aquesta categoria ni a la percepció de diferència retributiva alguna.

La borsa de l’IB-Salut té en compte la formació especialitzada?

Malauradament, la única especialitat que es té en compte és la de comares, ja que tenen una borsa de treballa específica.

Les altres especialitats no són tingudes en compte per accedir a una plaça del sistema públic de salut de Balears. 

Quines reivindicacions plantejarà el COIBA a la Conselleria de Salut de les Illes Balears en relació a les especialitats?

El COIBA està reivindicant millores en els següents aspectes:

 • Establir un mecanisme que faciliti i afavoreixi l’accés de les infermeres especialistes als llocs de feina especialitzats, d’acord amb les necessitats de cada servei, ja sigui creant borses de contractació específiques o per altres mecanismes.

 • Diferenciar la borsa de treball de l’IB-Salut entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària, per afavorir la millor distribució dels recursos humans segons l’experiència i capacitat professional de cada infermera.

 • Desbloqueig de la borsa de contractació, en qualsevol cas.

 • El Govern de les Illes Balears ha de fomentar també la creació dels llocs de feina d’infermeres especialistes que siguin necessaris dintre de la sanitat privada a les Illes Balears i –en coordinació amb el Col·legi d’Infermeria- vetlar per l’adequació de les persones als perfils necessaris.

Què fa el COIBA per aconseguir el desenvolupament de les especialitats d’Infermeria?

En primer lloc, el COIBA està creant un registre d’infermeres especialistes per conèixer quina és la situació a les Illes Balears (nombre i categoria d’infermeres especialistes). Totes les infermeres especialistes s’han de registrar al Col·legi com a tals, presentant l’original del títol emès pel Ministeri.

El COIBA manté contactes amb la Conselleria de Salut i l’IB-Salut perquè cadascuna d’aquestes institucions avanci en el desenvolupament normatiu i laboral necessari per aconseguir un vertader mecanisme d’especialització professional per a les infermeres a Balears.

Tenir les persones millor preparades en els llocs més adients és una mesura clau per donar un servei de qualitat als pacients, amb garanties de sostenibilitat i estalvi per a les administracions i empreses. 

12/08/2016
22/04/2005

Reial Decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'Infermeria.

Publicat pel Ministeri de Presidència al BOE núm. 108 de 6 de maig de 2005

Pots llegir el Reial Decret 450/2005 fent clic AQUÍ

16/02/2018
16/02/2018

El Consell Internacional de Comares (CIM) convoca places vacants en tres comitès

El Consell Internacional de Comares (CIM) convoca places vacants en tres comitès
Els candidats han de ser comares col·legiades i tenir bon domini de l'anglès. Termini de presentació de candidatures: 23 de febrer

El Consell Internacional de Comares (CIM) ha convocat places vacants en tres dels Comitès permanents que formen part de la seva Junta Executiva: Educació, Investigació i Regulació. L'objectiu d'aquests comitès és assessorar la Junta del CIM i realitzar activitats relacionades amb la formació, la investigació i la regulació de l'exercici de les comares.

Totes les comares col·legiades d'Espanya poden presentar la seva candidatura, a través del Consejo General de Enfermería (CGE). Cada comitè té els seus propis requisits per a la selecció de candidatures, que s'adjunten en aquest document. Tots els candidats han de tenir domini de l'idioma anglès (oral i escrit).

Des del CIM s'ha sol·licitat la col·laboració de tots els col·legis professionals per trobar comares espanyoles que compleixin amb els criteris i que estiguin disposades a contribuir a la important tasca que du a terme l'organització a nivell internacional.

Es poden presentar candidatures, enviant el Currículum Vitae abans del 23 de febrer al correu: secretariageneral@consejogeneralenfermeria.org

07/11/2016
07/11/2016

Enquesta de l'Associació Balear de Comares

Enquesta de l´Associació Balear de Comares
L'Associació Balear de Comares, amb l'objectiu de millorar la seva feina per les comares i conèixer les seves demandes, han realitzat una enquesta sobre el moviment associatiu.

Si ets comare o resident de comare i vols respondre l'enquesta, fes click AQUÍ

31/10/2016
31/10/2016

Decret 64/2016, de 28 d'octubre de 2016, pel qual es canvia la denominació oficial de les comares

Decret 64/2016, de 28 d´octubre de 2016, pel qual es canvia la denominació oficial de les comares
Per una banda, s'han creat noves categories al Servei de Salut i, per altra, s'han modificat tres ja existents.

Seguint la línia de classificació i ordenació ja iniciada per la Llei 44/2013, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, amb l'objectiu de facilitar i garantir la mobilitat dels professionals dins del Sistema Nacional de Salut, es completa el marc normatiu estatal en aquesta matèria establint la llista de categories per especialitats, unificant denominacions i aclarint equivalències.

La categoria estatutària de 'comare' passa a dir-se 'infermera obstetricoginecològica', d'acord amb el que estableix el Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'infermeria.

Informació completa al BOIB núm. 137, de 29 d'octubre del 2016.

04/05/2016
19/06/2016

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT- Informació sobre l'accés al títol d'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària per via excepcional: Actualització de Dades.

MINISTERI D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT- Informació sobre l´accés al títol d´especialista en Infermeria Familiar i Comunitària per via excepcional: Actualització de Dades.
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport requereix de l'actualització de dades de les infermeres que van sol·licitar l'accés al títol d'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària a través de la via excepcional a fi d'agilitar la tramitació de les nombroses sol·licituds d'aquesta especialitat.

En cas d'haver modificat l'adreça o una altra dada sense haver-ho notificat al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ho poden comunicar a través de la següent adreça de correu electrònic: enfermeria@mecd.es reflectint el següent:

- Dades personals (nom, cognoms, DNI)
- Direcció a la qual cal dirigir les notificacions
- Telèfon/s de contacte
- Adreça de correu electrònic


NOTA: SOLAMENT HAN DE NOTIFICAR LES DADES SI HI HA HAGUT ALGUN CANVI


Així mateix, els certificats sobre exercici professional, han de contenir el següent:


Certificat sobre l'exercici professional realitzat fins al 22 de setembre de 2010


I) Ser emès pel Gerent o màxim responsable legal de la institució, o pel Director d'Infermeria o màxim responsable d'Infermeria o pel Director de Recursos Humans/Gestió.


II) Estar signat pel responsable que ha emès el certificat i segellat amb el segell corporatiu de la Institució.


III) Ser original o còpia compulsada.

 

DADES A INCLOURE EN EL CERTIFICAT:


-Categoria professional.
-Nom complet del lloc pel qual ha estat contractat en Atenció Primària (evitar abreviatures),
-Descripció detallada de les característiques de cadascun dels llocs on s'ha desenvolupat l'activitat dins del camp de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària, indicant el perfil de pacients/persones ateses.
-Descripció de l'atenció domiciliària realitzada durant cada període reflectit.
-Activitats més rellevants realitzades com a infermera/o en el camp de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària, durant l'acompliment del lloc.


En el supòsit d'haver exercit durant un període mínim de 2 anys i inferior a 4 anys, cal aportar certificació de formació complementària adquirida fins al 22 de març de 2011, corresponent a:


-Formació continuada acreditada d'almenys 40 crèdits en el camp de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària, o bé, Títol de Postgrau de caràcter universitari amb formació relacionada amb l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària, no inferior a 20 crèdits o 200 hores.


Descarregar informació

22/03/2016
07/07/2014

Qualificació professional per exercir a Espanya la professió d'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

Orden SSI/1097/2014, de 16 de junio, por la que se convoca a la realización de una prueba de aptitud a determinados nacionales de estados miembros de la Unión Europea que han solicitado el reconocimiento de su cualificación profesional para ejercer en España la profesión de especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria y se nombra el tribunal.
22/03/2016
23/11/2015

MINISTERI D'EDUCACIÓ: Publicació de les plantilles PROVISIONALS de les respostes correctes de la Prova Objectiva d'Infermeria Pediàtrica, realitzada el passat dia 22 de novembre.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha publicat les plantilles provisionals de respostes correctes de la prova celebrada el passat 22 de novembre.

El termini per a realitzar reclamacions és de 3 dies naturals a partir de la seva data de publicació. Fins el dia 26 de novembre de 2015.

Enllaç al procediment:

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha habilitat els enllaços per a realitzar la consulta personalitzada del resultat obtingut en la prova.

S'haurà de consultar a partir del nombre del DNI (sense lletra) o del NIE (complet):

-Resultats de la prova corresponent al 24/10/2015:

Consulta Personalitzada 1

-Resultats de la prova corresponent al 25/10/2015:

Consulta Personalitzada 2

 

22/03/2016
17/09/2015

B.O.E. -Convocatòria Prova Objectiva (Via Excepcional) de l'especialitat "d'INFERMERIA PEDIÀTRICA"

El BOE ha publicat avui les dates per a la realització de la prova objectiva per a l'accés al títol d'Infermer Especialista en Infermeria Pediàtrica.

La prova es celebrarà en tres dates distintes: 24 i 25 d'octubre, i 22 de novembre.

La resolució de la Direcció General de Política Universitària indica que la prova es celebrarà en tres dates diferents: 24 i 25 d"octubre, i 22 de novembre. Les dues primeres dates són assignades per llinatge (consultar BOE) i la tercera cita serà per als aspirants que no es presentin en la data assignada per al primer examen o que no hagin superat la prova.

Les proves es celebraran a les facultats de Ciències de la Informació, Medicina, Farmàcia i Odontologia, totes elles de la Universitat Complutense de Madrid.

El BOE publica també el contingut i l"estructura de la prova objectiva, que constarà de dues parts: La primera part de la prova consistirà en un qüestionari de 100 preguntes de tipus test, més 10 de reserva, de respostes múltiples, de les quals només una d'elles serà vàlida. Dita part tindrà una durada de 2 hores. La segona part de la prova consistirà en l"anàlisi de 5 casos clínics referits a l'especialitat, que abastin diferents situacions clíniques que incloguin aspectes fonamentals de l'exercici professional de la mateixa. La seva durada serà d'una hora. La resolució inclou també (en l'annex) la relació provisional d'exclosos a la prova objectiva per a accedir al títol d'Infermer Especialista en Infermeria Pediàtrica.

Enllaç al BOE

 

22/03/2016
28/03/2014

El Coiba crea la Comissió d'Infermeria de la Infància

El Coiba ha impulsat la creació de la Comissió d'Infermeria de la Infància pel que va convocar a totes les infermeres de pediatria a una reunió a la seu de Palma.

 

 

 

 

La trobada va tenir lloc en la tarda d'ahir 30 de gener, i van assistir 25 infermeres que treballen en diferents centres d'Atenció Primària i d'hospitals.

L'ordre del dia va ser:

 • Creació d'un grup de persones per treballar en la comissió.
 • Radiografia de la situació de l'especialitat de pediatria.
 • Donar continuïtat a la comissió.


Després de gairebé tres hores de treball i posada en comú es va formalitzar un grup de 7 persones, que seran les encarregades de la "Comissió d'Infermeria de la Infància", i es va obrir un calendari de res obert a totes les infermeres de pediatria de Balears.

Des del Coiba informarem d'aquestes trobades pels canals de comunicació Web, correu electrònic, butlletí del Coiba, Facebook i Twitter.

Recordem en aquestes res poden participar totes les infermeres de pediatria.

22/03/2016
14/01/2014

Guia de Pràctica Clínica per al maneig del dolor en nens amb càncer

Una Guia que ha comptat amb la participació de diferents professionals i pacients

selecciona tot el text

A través del blog infermer www.cuidando.es hem tingut coneixement que la Fundació Cris de Recerca contra el Càncer ha publicat la guia de Pràctica Clínica per al maneig del dolor en nens amb càncer. Agraïm la difusió.

Sens dubte, una excel-lent notícia que ens pot ajudar com a infermeres en el nostre dia a dia amb els nens. A continuació us adjuntem l'enllaç del post de Cuidando.es i de la pàgina web de la Fundació de recerca per vèncer el càncer, a més del PDF de la Guia de Pràctica Clínica per al maneig del dolor en nens amb càncer.
http://www.cuidando.es/archives/12119

http://www.criscancer.org/es/index.php

11/01/2017
19/01/2017

Reunió informativa de l'Associació Balear d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica

Reunió informativa de l´Associació Balear d´Infermeria Geriàtrica i Gerontològica
Carta de la presidenta d'ABIGG, Isabel Román Medina, convidant tots els infermers i infermeres interessats a participar-hi el proper 19 de gener, al COIBA

Benvolgut/da company/a,

Fa uns mesos em vaig posar en contacte amb tu per informar-te que un grup d'infermers havíem creat l'Associació Balear d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (ABIGG) amb l'objectiu de promoure i defensar els interessos professionals dels infermers especialistes en geriatria o que treballem en aquest àmbit. Necessitem donar visibilitat a la nostra professió a la societat i també a la resta de professionals, i ens proposem ser referents en tot allò que concerneix a la salut de les persones grans.

Durant aquests cinc mesos, ens hem organitzat i hem creat una Junta Directiva que abasta i representa els nivells assistencials i socials amb què compta el nostre sistema públic i privat. Hem impulsat ABIGG a través dels mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Hem organitzat, juntament amb el COIBA i l'Hospital General, diversos actes amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran el passat 1 d'octubre i també el 1er Certamen de Fotografia de l'Associació, perquè aquest és un altre dels nostres objectius: que les persones grans tinguin més presència a la societat.

Ha arribat el moment de compartir totes aquestes experiències amb tu i ens agradaria que formessis part d’ABIGG. Per això, et convido a assistir el dia 19 de gener a les 17h a la seu del Col·legi d'Infermeria al carrer l'Almirall Gravina, 1 de Palma a una reunió amb el següent ordre del dia:

 • Presentació d’ABIGG i de la Junta Directiva
 • Informació sobre els estatuts de l'Associació
 • Debat després de l'emissió del vídeo "M'agrada la geriatria, i a tu?" que recull, en relació al nostre treball, les opinions de:

- Usuaris (pacients / famílies)

- Alumnes d'infermeria

- Infermers que treballem en l'àmbit de la geriatria

 •  Torn obert de paraula

Al mateix temps, et recordo que el COIBA està elaborant un registre d’infermeres especialistes i, si ets especialista en geriatria, pots dur el títol perquè enregistrin una còpia i et puguin incloure en aquest fitxer, amb l’objectiu de poder-te mantenir informat de les qüestions que puguin ser del teu interès.

Si necessites informació addicional o fer-nos alguna consulta o suggeriment, pots contactar amb nosaltres a través de la següent adreça electrònica contactoabigg@gmail.com

Una abraçada,

Isabel Román Medina

Presidenta de ABIGG

22/03/2016
28/03/2014

2º Comunicat del COIBA respecte a la prova extraordinària d'Especialista en Infermeria Geriàtrica

Més Informació

Benvolgudes companyes i companys

A mesura que hem pogut rebre i contrastar la informació relacionada amb les queixes pel contingut de la prova objectiva de la competència per accedir per la via extraordinària a l'especialitat d'Infermeria Geriàtrica, podem afirmar el següent:

 1. Examinats els qüestionaris i el programa formatiu per a l'especialitat d'Infermeria Geriàtrica, és cert que el qüestionari d'avaluació està especialment centrat, només, a una de les deu àrees en que l'aspirant a infermera especialista ha de demostrar competència, la que correspon a la Geriatria Clínica.
 2. Hem reflexionat sobre l'opinió de CGE i SATSE quan parlen de "falta de adecuación de las preguntas y los casos clínicos con los contenidos reales de la práctica enfermera en esta área..." i opinem que la realitat de la pràctica és molt diversa, que no a tot arreu les infermeres poden desenvolupar àmpliament les seves competències, tal com seria desitjable, i que no per això deixen de ser-ho.

Ens han arribat dues queixes que atribueixen al nostre Col-legi la responsabilitat de la manca de preparació de la prova i l'escàs marge de preparació. Al respecte hem de dir que:

 • El Coiba ha posat i posa puntualment a la seva web, a l'enllaç "especialitats" i "geriatria", tota la informació relativa a la convocatòria.
 • Tal com consta a la Circular nº 60 enviada per el CGE, el compromís de convocatòria de prova d'accés a les especialitats, figura en el Pacte amb el Ministeri subscrit per SATSE i CGE, Pacte que no va ser aprovat, ni pel contingut ni per les formes, per la representant d'aquest Col-legi, i així ho vàrem informar oportunament a tots el col-legiats.
 • Per tant, en absolut pot ser imputable al Coiba, que ha estat aliè a l'organització d'aquest esdeveniment, l'escàs marge que els aspirants han tingut per preparar-la. Cal afegir que les reiterades consultes al Ministeri, sobre la realització de les proves de les diferents especialitats, han resultat infructuoses.
 • A la vegada, la contractació d'un curs preparatori ha estat condicionada per la manca d'informació prèvia i la mateixa precipitació de la convocatòria que ha impedit que cap empresa de confiança estàs en condicions de desplaçar professorat a la nostre Comunitat. Sortosament, SATSE sí va poder fer una previsió, i els interessats s'acolliren a aquesta preparació.
 • El Coiba no disposa de pressupost per despeses de viatge dels col-legiats que s'han de desplaçar a la península per a la realització de cursos, exàmens, etc.


En darrer lloc, volem informar-vos que fem tot el possible per dur la gestió col-legial i respondre a les qüestions que amenacen, afecten o interessen a la professió o als professionals amb la major celeritat possible. No obstant, la limitació del temps que els membres de la Junta Permanent podem dedicar al Coiba, per mor d'haver de fer front diàriament a les nostres responsabilitats laborals, fa que moltes coses no es puguin treballar en profunditat, tal com ens agradaria; per la qual cosa, de la mateixa manera que agraïm les queixes si serveixen per millorar, també volem agrair els suggeriments, les felicitacions i el recolzament rebut de moltes companyes i companys perquè pensem que, entre tots, aprenem i fem Col-legi, un Col-legi, el Coiba, més fort, tal com cal pels temps que estem vivint.

Una afectuosa salutació

JUNTA PERMANENT DEL COIBA

22/03/2016
28/03/2014

1º COMUNICAT del COIBA 23 Octubre 2013 respecte a la prova extraordinària d'especialista en Infermeria Geriàtrica

Més Informació

Apreciats companyes i companys:


Davant les queixes rebudes per alguns dels que us heu presentat a la prova objectiva de la competència per tal d'accedir per la via extraordinària a l'especialitat d'Infermeria Geriàtrica, la Junta Permanent del Coiba, reunida aquesta tarda, i una vegada analitzada la informació rebuda, la qual inclou exàmens, resultats i queixes dels professionals, ha acordat:

 • Compartir el malestar amb els professionals que s'han presentat a l'examen, ja que quan la generalitat dels examinats es mostra tant disgustat amb la prova, és obvi que alguna cosa s'ha feta malament.
 • Recollir informació sobre qui han estat els autors d'aquest examen, que fins a la data, sembla ser que no ha estat la Comissió Nacional de l'Especialitat d'Infermeria Geriàtrica.
 • Sol-licitar un informe a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, concretament als titulars de l'assignatura de Geriatria i Gerontologia, perquè ens expliquin sí al seu veure, el contingut de la prova s'ajusta a les competències infermeres especialistes en geriatria i gerontologia. Ja que sembla que recull i fins i tot excedeix, l'avaluació de només una part, deixant-se aspectes que són molt importants en l'exercici de l'especialitat.
 • Exposar i compartir aquest assumpte amb la reunió particular de Col-legis Professionals que tendrà lloc demà a Barcelona.
 • Aquesta Junta s'adhereix al comunicat de la Societat Espanyola d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (SEEGG) a la carta que figura com arxiu adjunt i queda a la disposició dels col-legiats per les reclamacions que vulguin tramitar des del COIBA. I sí es considera oportú, convocar a la Seu Col-legial, a la major brevetat possible, una reunió amb les afectades per tal de consensuar les mesures que es vulguin adoptar al respecte.
Junta Permanent del Coiba

Ciutat de Mallorca, a 22 d'octubre de 2013
 

Informació relacionada

La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica a propósito de la prueba objetiva de la competencia (22/10/13)

Presa de posició del COIB davant del contingut de la prova d'avaluació de la competència per a l'especialitat d'infermeria geriàtrica (22/10/13)

El SATSE rechaza el contenido de la prueba de especialista en Geriatria (22/10/13)

Recursos de suport per a la preparació de la prova d'accés a l'especialitat d'infermeria geriàtrica (22/10/13)

Obert el període d'al-legacions a les respostes de la prova d'avaluació de l'especialitat d'infermeria geriàtrica (21/10/13)

El Consejo General de Enfermería se pronuncia sobre la prueba de evaluación de competencias de la Especialidad de Enfermería Geriátrica por la vía extraordinaria (24/10/13)

22/03/2016
28/03/2014

BOE Convocatòria Prova VIA EXCEPCIONAL Infermeria GERIÁTRICA

Més Informació

Resolució de 30 d'agost de 2013, de la Direcció general de Política Universitària, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l'accés al títol d'Infermer Especialista en Infermeria Geriátrica.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/pdfs/boe-a-2013-9371.pdf

22/03/2016
28/03/2014

Remissió d'escrits enviats als Ministeris de Sanitat, Educació i SEEG (Geriatria) per la Taula Estatal de la Professió Infermera

Més Informació

Com a continuació de la Circular enviada en el dia d'ahir remetem avui les cartes enviades per la Taula Estatal de la Professió Infermera subscrites pel President del Consell General d'Infermeria i el Sindicat d'Infermeria (SATSE)als Srs. Directors d'Ordenació Professional i de Política Universitària dels Ministeris de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i d'Educació, Ciència i Esport respectivament.

Igualment s'adjunta còpia de l'escrit formulat i dirigit al Sr. President de la Societat Espanyola d'Infermeria Geriátrica sol-licitant ens informi del posicionament formal d'aquesta Societat directament vinculada amb l'Especialitat afectada i membre autoritzat de la Comissió Nacional de la citada especialitat.

Circulares


22/03/2016
28/03/2014

Grup de treball de l'Especialitat d'Infermeria Geriàtrica

Més Informació

La Societat Espanyola d'Infermeria Geriátrica i Gerontológica engega una llista de correu perquè els professionals interessats al món de la infermeria gerontológica, la geriatria i tot el que envolta als nostres majors, es puguin posar en contacte, compartir materials, resoldre dubtes, etc., sobretot, en aquests moments, amb tot el que envolta a la prova de la competència de l'Especialitat.

Podeu trobar l'enllaç en http://www.seegg.es/

22/03/2016
14/01/2014

Informació sobre la prova objetiva de l'Especialitat d'Infermeria Geriàtrica

Com a continuació a tota la correspondència mantinguda fins al dia d'avui, en relació amb les accions que venim duent a terme per a esmenar el greu conflicte sorgit amb motiu de la recent celebració de la prova objectiva d'avaluació de la competència aplicada a l'obtenció del títol d'Especialista en Infermeria Geriàtrica, adjuntem els següents document.
22/08/2017
22/08/2017

Investigació sobre ansietat en infants i adolescents

Investigació sobre ansietat en infants i adolescents
Breu enquesta per a un projecte de residents d’Infermeria de Salut Mental

Un grup d’infermeres residents d’Infermeria de Salut Mental està realitzant un estudi d’investigació sobre l’ansietat en infants i adolescents. Aquesta enquesta forma part de l’estudi, amb l’objectiu de millorar la qualitat del projecte.

Des de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental sol·liciten col·laboració. Gràcies.

Accedir a l’enquesta (només nou preguntes).

22/03/2016
14/01/2014

Creen un grup de treball per estudiar la situació de la infermera de salut mental

El registre d'infermeres de salut mental continua en actiu. Registra't!

La tercera reunió d'infermeres especialistes en salut mental celebrada a la seu col-legial de Palma el dimecres 16 d'octubre, va tenir com a principal objectiu la creació d'un grup de treball.

En la sessió es van formar diferents sub-grups amb la finalitat d'estudiar la situació de la infermera de salut mental a Balears.

El grup està obert a altres infermeres especialistes que vulguin participar, solament cal posar-se en contacte amb la secretària del COIBA, infermera en salut mental, Jeanne Lafuente enviant un correu electrònic: jeannelafuente@infermeriabalear.com

Finalitzada la sessió les infermeres van mostrar per twitter el bon equip format, i les ganes de treballar de les infermeres especialistes.

La propera reunió se celebrarà el dilluns 9 de desembre a les 16:30 hores. A més recordar que les administratives del COIBA continuen registrant els títols d'especialistes, heu de portar el vostre títol original.

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar