Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > SERVEIS COL·LEGIALS

Altes col·legials

Primera alta Col·legial

Primera alta Col·legial

L'alta col·legial és un tràmit que pot realitzar l'interessat de dues maneres: presencial, en les oficines col·legials de les Illes Balears, i via on-line.

Presencial:

Ha de presentar la següent documentació:

 • Original i fotocòpia per a la seva compulsa del Títol de Diplomat/da-Graduat/da en Infermeria. En el cas de no tenir-ho, certificat d'obtenció del títol (no serà vàlid el document de pagament de taxes) i certificat acadèmic de notes. S'acceptarà provisionalment el certificat de pagament de taxes donant 20 dies per obtenir la col·legiació definitiva en tant obtenen la certificació supletòria provisional. Si passats aquests 20 dies no ha aportat aquest certificat, es donarà al col·legiat immediatament de baixa, notificant-ho al seu centre de treball. En el cas de títol estranger s'aportarà l'homologació.

 • Original i fotocòpia de D.N.I. per a la seva compulsa.
 • 3 fotografies originals grandària carnet.
 • Dades bancàries (IBAN (ES+**)+ 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80€. Es carregarà trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20€, en el núm. de compte facilitat).

Cost Matrícula: 148 Euros en efectiu o targeta. Aquest pagament s'efectuarà al moment de la col·legiació.

Via on-line:

La col·legiació no es farà efectiva fins que el Coiba li confirmi via correu electrònic.
Instruccions:

 1. Emplenar tots els camps del formulari. Els que duen un asterisc són camps obligatoris.
 2. Adjuntar els següents annexes: fotografia grandària carnet, fitxa d'inscripció, full de protecció de dades, declaració jurada i ordre bancària signats, en el cas de tenir signatura digital. Per accedir a l'ordre bancària, ha d'anar primer al formulari. En el cas de no tenir signatura digital, haurà d'enviar els originals dels documents signats per correu postal.
 3. Fer el pagament de la matrícula (148 Euros) a través d'ingrés o transferència bancària al compte general del Coiba (La Caixa (IBAN) ES-19-2100-0551-54-0200348856).
 4. Aportar la documentació corresponent (veure apartat Presencial). Pot fer-se de tres maneres diferents:
  • De manera presencial a la Seu Col·legial, portant original i fotocòpia de la titulació, i la documentació corresponent.
  • Per correu postal certificat, enviant titulació compulsada degudament amb segell de la compulsa original per un organisme acreditat: Notaria, Administració Pública, Delegació de Govern, Universitats i Col·legis Oficials d'Infermeria d"Espanya, i la documentació corresponent.
  • Per correu postal certificat, enviant original i fotocòpia de la titulació per a la seva compulsa per part del Coiba, retornant posteriorment la titulació original al Col·legiat, i la documentació corresponent.

Documentació


Declaració jurada

Fitxa d"inscripció

Protecció de dades

Alta trasllat

Alta trasllat

(Prèviament haurà de sol-licitar el trasllat d"expedient a la província on estava col-legiat i confirmar que el Coiba ja ho ha rebut)
Es pot fer de dues maneres:

Presencial:

S'ha d'aportar la següent documentació:

 • Original i fotocòpia de D.N.I. per a la seva compulsa.
 • 2 fotografies originals grandària carnet.
 • Dades bancàries: (IBAN (ES+**) + 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80€. Es carregarà trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20€, en el núm. de compte facilitat).

Via on-line:

La col·legiació no es farà efectiva fins que el Coiba li confirmi via correu electrònic.
Instruccions:

 1. Emplenar tots els camps del formulari. Els que duen un asterisc són camps obligatoris.
 2. Adjuntar els següents annexes: fotografia grandària carnet, fitxa d'inscripció, full de protecció de dades, declaració jurada i ordre bancària signats, en el cas de que tengui signatura digital. Per accedir a l'ordre bancària, ha d'anar primer al formulari.
 3. Enviar per correu postal certificat còpia D.N.I. compulsada degudament (veure tràmits alta), així com originals de la fitxa d'inscripció, el full de protecció de dades, la declaració jurada i l'ordre bancària signats, en el cas de no tenir signatura digital.

Documentació


Declaració jurada

Fitxa d"inscripció

Protecció de dades

Alta reingrés

Alta reingrés

Es pot fer de dues maneres:

Presencial:

S'ha d'aportar la següent documentació:

 • Original i fotocòpia de D.N.I. per a la seva compulsa.
 • 2 fotografies originals grandària carnet.
 • Dades bancàries: (IBAN (ES+**) + 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80€. Es carregarà trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20€, en el núm. de compte facilitat).

En el cas de les altes per reingrés no es cobrarà de nou la quota de matrícula.

Vía on-line:

La col·legiació no es farà efectiva fins que el Coiba li confirmi via correu electrònic.
Instruccions:

 1. Emplenar tots els camps del formulari. Els que duen un asterisc són camps obligatoris.
 2. Adjuntar els següents annexes: fotografia grandària carnet, fitxa d’inscripció, full de protecció de dades, declaració jurada i ordre bancària signats, en el cas de que tengui signatura digital. Per accedir a l'ordre bancària, ha d'anar primer al formulari.
 3. Enviar per correu postal certificat còpia D.N.I. compulsada degudament (veure tràmits alta), així com originals de la fitxa d'inscripció, el full de protecció de dades, la declaració jurada i l'ordre bancària signats, en el cas de no tenir signatura digital.

Documentació


Declaració jurada

Fitxa d"inscripció

Protecció de dades

Col·legiació per a estrangers

Col·legiació per a estrangers

Passes a seguir:
Es por fer de dues maneres:

Presencial:

S'ha d'aportar la següent documentació:

 1. Homologació del títol a Diplomat / a-Graduat / ada en infermeria. Per al cas d'infermeres membres de la Unió Europea s'acceptarà el reconeixement del títol o targeta professional europea.
 2. Certificació de no estar inhabilitada / o per a l'exercici de la professió en cap dels estats membres, ja que la normativa comunitària ho exigeix.

Pel que hi ha 2 possibilitats per acreditar aquest requisit:

-Que sol·liciti al Consolat o Ambaixada del seu país aquesta certificació, legalitzar, traduir-la i presentar-la en un termini de 3 mesos al Col·legi de Balears.

-Emetre l'interessat / a una declaració jurada en la qual manifesta sota la seva responsabilitat, bé que no ha estat inhabilitat / ada per a l'exercici de la professió d'infermeria o bé que mai ha arribat a exercir aquesta professió.

3.Original i fotocòpia del N.I.E. per a la compulsa.

4. Dades bancàries: (IBAN (ES + **) + 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80 €. S'ha de carregar trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20 €, al nº de compte facilitat).

5. 3 fotos carnet original.

6. Original i fotocòpia del títol o certificat d'obtenció del mateix per a compulsar.

7. Original i fotocòpia pra a la compulsa del certificat acadèmic de notes.

Tots els documents s'han de presentar acompanyats dels corresponents originals.
Cost. 148 euros en efectiu o targeta.

Vía on-line:

La col·legiació no es farà efectiva fins que el Coiba li confirmi via correu electrònic.

 1. Emplenar tots els camps del formulari. Els que duen un asterisc són camps obligatoris.
 2. Adjuntar els següents annexes: fotografia grandària carnet, fitxa d'inscripció, full de protecció de dades i ordre bancària signats, en el cas de tenir signatura digital. Per accedir a l'ordre bancària, ha d'anar primer al formulari. En el cas de no tenir signatura digital, haurà d'enviar els originals dels documents signats per correu postal.
 3. Aportar la documentació corresponent (veure apartat Presencial). Pot fer-se de tres maneres diferents:
  • De manera presencial a la Seu Col·legial, portant original i fotocòpia de la titulació, i la documentació corresponent.
  • Per correu postal certificat, enviant titulació compulsada degudament amb segell de la compulsa original per un organisme acreditat: Notaria, Administració Pública, Delegació de Govern, Universitats i Col·legis Oficials d'Infermeria d'Espanya, i la documentació corresponent.
  • Per correu postal certificat, enviant original i fotocòpia de la titulació per a la seva compulsa per part del Coiba, retornant posteriorment la titulació original al Col·legiat, i la documentació corresponent.
 4. Fer el pagament de la matrícula (148 Euros) a través d'ingrés o transferència bancària al compte general del Coiba (La Caixa (IBAN) ES-19-2100-0551-54-0200348856). El Coiba li enviarà un correu electrònic abans de realitzar el pagament, quan rebi l'informe jurídic per part de l'Assessoria Jurídica del Consejo General.

Per a més informació, clicar en el següent enllaç:

Convalidació i homologació d"estudis i títols estrangers

Documentació


Declaració jurada

Fitxa d"inscripció

Protecció de dades

No se han encontrado resultados
twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar