Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > ACTUALITAT

Eleccions COIBA

28/01/2021
06/04/2021

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de la candidatura encapçalada per Senda Ramírez Sánchez a la Junta Insular del COIBA de Menorca

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de la candidatura encapçalada per Senda Ramírez Sánchez a la Junta Insular del COIBA de Menorca
La nova Junta Insular va prendre possessió dels seus càrrecs el dia 6 d'abril de 2021

La nova Junta Insular del COIBA Menorca va prendre possessió dels seus càrrecs el dia 6 d'abril i estarà composta per: 

  • President: Senda Ramírez Sánchez
  • Vicepresidenta: Nuria Febrer Juan
  • Secretària: Purificación Luna Gallardo
  • Suplent 1º: Francesc Xavier Janer Al·lès
  • Suplent 2º: Silvia Obarrio Fernández

Pots veure les fotos de la nova Junta fent clic AQUÍ AQUÍ.

Acta de presa de possessió nova Junta: clicant AQUI


PUBLICACIONS ANTERIORS SOBRE AQUEST PROCÉS ELECTORAL:


26 de març de 2021 - La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de la candidatura encapçalada per Senda Ramírez Sánchez a la Junta Insular del COIBA de Menorca

La Mesa electoral, conforme a les funcions i comesa que té encomanades, i per unanimitat dels seus membres, resol:

  • que la candidatura encapçalada pel Sr. Ramírez Sánchez s'ha presentat en temps i forma i compleix amb els requisits estatutaris exigits per a ser proclamada candidatura hàbil.

tenint en compte la presentació d'una única candidatura per a proveir els càrrecs de la Junta Insular de Menorca, la Mesa acorda per unanimitat resoldre la proclamació directa, sense necessitat d'acudir a votació, d'aquesta candidatura.

Consulta i descàrrega l'Acta de proclamació de la candidatura electa.

 


04 de març de 2021 - Publicat el Cens definitiu per a les eleccions a la Junta Insular del COIBA de Menorca 2021

Una vegada conclòs el període de deu dies hàbils per a la presentació de reclamacions, queda publicat el cens definitiu de tots els col·legiats de Menorca que podran participar en les eleccions a la Junta Insular del COIBA de Menorca 2021.

En virtut de l’article 34 dels Estatuts del COIBA, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al10 de juny.  

Cens electoral definitiu Menorca 2021

“Article 34.- Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures":

2. El cens definitiu es publicarà al tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.

3. El termini de presentació de candidatures serà de deu dies hàbils computat a partir de l'endemà a la publicació del cens definitiu.

4. Una còpia del cens definitiu es lliurarà a cadascuna de les candidatures que siguin proclamades, sent aquest cens l'únic vàlid per a la celebració de les eleccions. Una vegada finalitzat el procés electoral s'haurà de retornar el cens lliurat a cadascuna de les candidatures.

 


11 de febrer de 2021 - Publicació del cens provisional per a les eleccions COIBA Menorca 2021

En virtut de l’article 34 dels Estatut del COIBA, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 10 de juny.  

Els interessats tenen deu dies hàbils per formular les seves reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral.

Cens electoral (per a la comprovació del seu DNI, poseu-vos si us plau en contacte amb els serveis administratius del COIBA).

“Article 34. Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures

1.-El cens electoral haurà de ser publicat per la Mesa Electoral al dia hàbil següent de la seva constitució. El cens electoral publicat haurà d'estar exposat per a la consulta de les interessades o interessats en la seu col·legial. Les dades censals també podran ser consultades pels col·legiats a través de la web del col·legi. A partir de l'endemà d'aquesta publicació els interessats o interessades disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils en el qual podran formular reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral sobre els errors que s'hagin pogut detectar i que hauran de ser resoltes per la mateixa Mesa en un termini màxim de tres dies hàbils a partir de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions. En el cens haurà de figurar el nom, cognom, núm. de col·legiació i DNI dels col·legiats o col·legiades.

2.- El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional”.

 


28 de gener de 2021 - Convocades eleccions a la Junta insular de Menorca del COIBA

Les candidatures interessades hauran de presentar-se davant la mesa electoral que es constituirà el pròxim 10 de febrer

Degut a la manca d'aquest òrgan, conseqüència de no presentar-se cap candidatura en les passades eleccions de 2019, la Junta de Govern creu necessari i convenient disposar d'aquest òrgan col·legial per a convocar a totes les col·legiades i col·legiats que exerceixin professionalment la infermeria a Menorca i que estiguin interessats a presentar candidatura.

Les candidatures hauran de presentar-se al Col·legi davant la mesa electoral que es constituirà el proper dia 10 de febrer.

A la convocatòria adjunta trobaran tota la informació sobre el procediment i els terminis del mateix.

06/03/2019
06/05/2019

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de les candidatures encapçalades per María José Sastre a la Junta de Govern del Coiba i Mònica Yern, a la Junta insular d'Eivissa-Formentera

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de les candidatures encapçalades per María José Sastre a la Junta de Govern del Coiba i Mònica Yern, a la Junta insular d´Eivissa-Formentera
En aquest post podrà trobar la informació de tot el procés d'eleccions per a la Junta l'any 2019 (ordenats de publicació més recent a més antiga)

6 de maig de 2019 - La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de les candidatures encapçalades per María José Sastre a la Junta de Govern del Coiba i Mònica Yern, a la Junta insular d'Eivissa-Formentera

Pel que fa a la Junta Insular de Menorca, no consta cap candidatura per aquestes eleccions.

El passat 26 d'abril va finalitzar el termini de presentació de candidatures al Ple de la Junta de Govern del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears i a les Juntes insulars de les Delegacions d'Eivissa i Formentera, i de Menorca.

En el cas del Ple de la Junta de Govern, únicament va ser presentada una candidatura encapçalada per María José Sastre Perea. Pel que fa a la Junta insular d'Eivissa i Formentera, es va donar la mateixa situació i només va ser presentada una candidatura liderada per Mònica Yern Moreno. 

Per tant, sense necessitat d'haver d'acudir a votació, i després que la Mesa Electoral revisés i certifiqués que ambues candidatures s'han presentat en temps i forma correctes i cumpleixen els requisits estatutaris exigits, resulten ambdues proclamades de forma directa per proveir els càrrecs als quals es presentaven.

La Junta insular de Menorca no ha comptat amb cap candidatura presentada.

Documents adjunts:

Acta de proclamación de las candidaturas electas

Documento de presentación de la candidatura de María José Sastre

Documento de presentación de la candidatura de Mònica Yern

 


9 d'abril de 2019 - Publicat el Cens definitiu per a les eleccions COIBA 2019

Una vegada conclòs el període de deu dies hàbils per a realitzar canvis, queda publicat el llistat actualitzat de tots els col·legiats del Coiba que podran participar en les eleccions 2019.

En virtut de l’article 34 dels Estatut del Coiba, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 26 de juny.  

Cens electoral definitiu 2019

“Article 34.- Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures":

2. El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.

3.-El termini de presentació de candidatures serà de deu dies hàbils computat a partir de l'endemà a la publicació del cens definitiu.

4.-Una còpia del cens definitiu es lliurarà a cadascuna de les candidatures que siguin proclamades, sent aquest cens l'únic vàlid per a la celebració de les eleccions. Una vegada finalitzat el procés electoral s'haurà de retornar el cens lliurat a cadascuna de les candidatures.

 


23 de març de 2019 -  Publicat el Cens provisional per a les eleccions COIBA 2019. Les i els col·legiats tenen deu dies hàbils per a formular les seves reclamacions. 

En virtut de l’article 34 dels Estatut del Coiba, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 26 de juny.  

Els interessats tenen deu dies hàbils per formular les seves reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral.

Cens electoral (per a la comprovació del seu DNI, poseu-vos si us plau en contacte amb els serveis administratius del Coiba).

“Article 34. Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures

1.-El cens electoral haurà de ser publicat per la Mesa Electoral al dia hàbil següent de la seva constitució. El cens electoral publicat haurà d'estar exposat per a la consulta de les interessades o interessats en la seu col·legial. Les dades censals també podran ser consultades pels col·legiats a través de la web del col·legi. A partir de l'endemà d'aquesta publicació els interessats o interessades disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils en el qual podran formular reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral sobre els errors que s'hagin pogut detectar i que hauran de ser resoltes per la mateixa Mesa en un termini màxim de tres dies hàbils a partir de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions. En el cens haurà de figurar el nom, cognom, núm. de col·legiació i DNI dels col·legiats o col·legiades.

2.- El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional”.

 


Palma, 6 de març 2019.- El Coiba convoca eleccions a la Junta de Govern i a les juntes insulars de Menorca i Eivissa - Formentera

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears va acordar en reunió ordinària, ahir 5 de març del 2019, convocar eleccions al Ple de la Junta de Govern del Coiba, així com a la Junta insular de Menorca i a la Junta insular d'Eivissa i Formentera.

Mitjançant la circular-convocatòria annexa, d'acord amb el que preceptuen els articles 29, 30 i 38 dels Estatuts col·legials -publicats en el BOIB núm. 142, de 13 de novembre de 2018-, la Junta actual ha convocat les eleccions al Ple de la Junta de Govern del Coiba, que se celebraran el proper dia 26 de juny de 2019 a la seu col·legial situada a Palma (carrer Almirall Gravina, nº 1) i a les delegacions de Menorca (situada al carrer Camí de Ses Vinyes, núm 130) i en la d'Eivissa (situada al carrer Abad i la Serra, nº 2, Principal, Oficina 10). La votació començarà a les 10.00h i conclourà a les 20.00h.

La celebració de les eleccions a les Juntes insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera se celebraran, respectivament, en cada delegació territorial, el mateix dia i en el mateix horari assenyalat d'inici i tancament de la votació.

Per tal de donar compliment al que preveu l'article 30 dels Estatuts col·legials, a la circular-convocatòria es transcriuen els extractes més rellevants dels articles 10, 23, 28, 30, 34 i 38 dels Estatuts col·legials referents als càrrecs objecte de les eleccions convocades, els requisits d'elegibilitat per poder aspirar als mateixos, la forma de presentació de les candidatures, i el termini de presentació de les mateixes per poder concórrer a l'elecció.

Circular convocatòria.

Estatuts col·legials.

 

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar