Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > FORMACIÓ

Titulacions i Equivalències

03/07/2017
27/03/2014

Comunicat de la CRUE: informació RD equivalències MECES

Comunicat de la CRUE

 Benvolgut Rector:

El passat 22 de febrer el Consell General d'Infermeria i el Sindicat d'Infermeria, van difondre un Comunicat en el qual s'informava sobre el compromís del MECD per aprovar de forma imminent un Reial decret pel qual es modificarà el Marco Español de Qualificacions d'Educació Superior (BRESSOLES).

L'objecte d'aquesta modificació, indicava el Comunicat, consisteix en "...que el títol de Diplomat Universitari en Infermeria sigui adscrit en el nivell 2 (Grau) amb els mateixos efectes i drets que l'actual títol de Grau en Infermeria i tot això sense cap tipus de curs ni cost per als infermers".

En aquest sentit, per indicació del President de la CRUE, li detallo a continuació la informació que disposem en la CRUE, sobre la base de la informació facilitada per la Secretaria General d'Universitats:

El Ministeri ha iniciat la tramitació d'un Reial decret que permetrà establir les equivalències entre les titulacions establertes a Espanya després de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i les incloses a l'anterior catàleg de títols.

En aquest Reial decret s'estableix un procediment, que inclou la necessitat d'un informe elaborat per la ANECA, que analitzarà les característiques, els continguts i les competències de cadascuna de les titulacions de l'antic catàleg, establint, dins del Marc Europeu de Qualificacions fixat pel Marc de Bolonya, l'equivalència de nivells a efectes acadèmics. Se seguirà un procediment similar amb cada titulació. Una vegada elaborat l'informe per part de la ANECA, i prèviament a la resolució del Ministeri que establirà l'equivalència de cada títol, se sotmetrà també a informe del Consell d'Universitats.

Ens han insistit que la decisió dependrà d'un procediment individualitzat per cada títol de l'antic catàleg i que, en cap cas, s'atorgarà un nou títol de Grau o Màster; és a dir, no es canvia la denominació del títol original (Diplomatura, Llicenciatura, Enginyeria, etc), sinó que s'estableix una equivalència del títol anterior a l'efecte de la seva assimilació a un determinat nivell en el BRESSOLES.

Estem a la seva disposició per ampliar quanta informació pogués precisar.

 

Una cordial salutació,

 

Mª Teresa Lozano Mellado

Secretària General

 

 

04/07/2017
30/11/2015

El BOE publica l'equivalència entre la Diplomatura Universitària d'Infermeria i el Grau Universitari d'Infermeria

El BOE publica l´equivalència entre la Diplomatura Universitària d´Infermeria i el Grau Universitari d´Infermeria
Ja es pot demanar telemàticament la certificació de l'equivalència en la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

El BOE d'avui, 30 de novembre, ha publicat el recent acord del Consell de Ministres que establia l'equivalència del títol de diplomat en Infermeria amb el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a Educació Superior (MECES). D'aquesta manera, s'equipara l'antic títol de Diplomat Universitari en Infermeria amb l'actual Grau Universitari d'Infermeria.

Amb la publicació al BOE, demà entrarà en vigor l'acord que permetrà a totes les infermeres -les antigues diplomades i les noves graduades- tenir els mateixos drets a efectes acadèmics, per la continuació dels seus estudis al mateix nivell o superior , i professionals, a l'hora d'accedir a llocs de treball en què se sol-licita el nivell de grau.

Aquest pas és important per a la consolidació de la infermeria en una única professió, sense distinció ni discriminació des del punt de vista acadèmic o professional.

Ja es pot demanar la certificació de l'equivalència en la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport mitjançant el DNI electrònic o certificat digital, a través d'aquest enllaç.

BOE-RESOLUCIÓ EQUIVALÈNCIA DUI-GRAU

21/09/2017
16/12/2015

Entrevista a Miquel Bennàsar Veny, director del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes Balears y miembro de la Junta de Gobierno del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears

Entrevista a Miquel Bennàsar Veny, director del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes Balears y miembro de la Junta de Gobierno del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears
El tesorero del colegio aclara las posibles dudas sobre la equivalencia del título de diplomado en Enfermería y lo que este cambio supondrá en la práctica para las enfermeras españolas
 

La equiparación de los títulos ha generado algunas preguntas sobre sus implicaciones a nivel académico, laboral y profesional. Para aclarar las dudas, entrevistamos al Dr. Miquel Bennàssar Veny, profesor de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears y miembro de la Junta de Gobierno del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears. 

¿Qué es el MECES?

Tras la llegada de Bolonia, se estableció un marco de clasificación llamado Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES), con objeto de que los títulos se puedan comparar dentro del contexto europeo. Así, se facilita la relación y comparación de títulos y se fomenta la movilidad de personas en el espacio europeo de educación superior y en el mercado laboral. El MECES se divide en cuatro niveles, siendo el nivel 1 para los estudios de ciclos formativos de técnico superior, nivel 2 para los estudios de grado, nivel 3 para los de máster y nivel 4 para los de doctorado.

Con la Diplomatura en Enfermería ¿tengo la equiparación al nivel de grado?

Sí. El 22 de noviembre de 2014, el BOE publica el R.D. 967/2014, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Diplomado entre otros. 

Pero lo más importante es lo recogido en el artículo 24.6, que dice textualmente: 

6. Las resoluciones de correspondencia de los títulos a un determinado nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial correspondiente, asociados a las enseñanzas incluidas en dichos niveles.

Así, se consiguen los mismos efectos académicos que los títulos de Grado, que es lo más parecido a la equivalencia directa del título de Diplomado en Enfermería con el Graduado. 

Y, el 30 de noviembre de 2015, el BOE publica el acuerdo de Consejo de Ministros, que establece oficialmente la correspondencia del Título de Diplomado Universitario en Enfermería, al nivel 2 del MECES. 

Por tanto, el título de Diplomado se equipara al grado con los mismos efectos, tanto académicos (acceso doctorado) como profesionales (mismo reconocimiento europeo para la libre circulación de profesionales). Ahora bien, no es el mismo título.

¿Qué tenemos que hacer ahora para que nos den el Título de Grado? ¿Es obligatorio solicitarlo?

No nos van a dar ningún título nuevo, sino que –según el R.D.- el título de Diplomado Universitario en Enfermería será́ equivalente a efectos académicos y profesionales al  título de Graduado, es decir se tratará de títulos similares. 

En el caso de las correspondencias, ¿qué ocurre con los estudiantes que están cursando o a punto de matricularse en cursos de adaptación al Grado?

La principal diferencia entre los cursos de adaptación al Grado con el proceso de correspondencia a nivel MECES de la diplomatura es que los cursos de adaptación conducen a la obtención del título de Grado. Y, por tanto, cualquier estudiante que supere un curso de adaptación estará en posesión del título de Grado correspondiente. 

En el caso de la correspondencia a nivel de Grado, un título pre-Bolonia se corresponde con el nivel de Grado (y consecuentemente con ello causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial correspondiente). Sin embargo, ello no presupone, en ningún caso, que el poseedor esté en posesión de un título de Grado (no tiene un título de Grado, tiene un título pre-Bolonia que se corresponde con el nivel de Grado). 

Además – y esto es importante- lo previsto en el Real Decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas.

Por tanto ¿qué repercusiones tiene este R.D. 967/2014 en función pública? 

La disposición adicional octava indica que este R.D. no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas o para presentarse a oposiciones. Y, hoy por hoy, la Ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público, indica en su artículo 76 que para acceder a los grupos A1 y A2 de la Función Pública, la titulación requerida es la de Grado. 

¿Es necesario para trabajar que pida un certificado de la equiparación del título de diplomado de enfermería al grado? 

La correspondiente equiparación queda acreditada con la publicación de la misma en el BOE. Ahora bien, se puede pedir un certificado de correspondencia del nivel MECES a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. 

Para poder trabajar o seguir estudiando fuera de España, sí sería conveniente solicitar un certificado de dicha equiparación.

¿Si tengo la Diplomatura de Enfermería y curso un Máster podré acceder al doctorado? 

Depende. De acuerdo con la redacción actual del Real Decreto 99/2011 que regula las enseñanzas de doctorado, y según lo expresado en el artículo 6 que define el acceso al doctorado, un/a Diplomado/a en Enfermería que curse un máster podrá acceder a las enseñanzas de doctorado si la suma de créditos de ambas titulaciones es de 300 créditos, y al menos 60 créditos corresponden a enseñanzas de Máster (entiendo como Máster Universitario Oficial y no títulos propios).

En principio, las Diplomaturas en Enfermería son de 240 créditos, por lo que cursando un Máster de 60 créditos ECTS, no habría ningún problema para acceder al doctorado. Las y los enfermeros que hayan estudiado en la UIB no tendrán ningún problema al respecto. 

En todo caso, los profesionales que hayan estudiado una Diplomatura que no fuera de 240 créditos, tendrían que cursar asignaturas de otros masters o grados hasta llegar a la suma de 300 créditos, siempre teniendo en cuenta que un mínimo de 60 créditos han de ser de máster.

Cómo obtener el Certificado de Correspondencia

Existe la posibilidad de obtener el Certificado de correspondencia de forma telemática a través del Ministerio de Educación, mediante el certificado digital.

En caso de no disponer de firma electrónica o existir alguna incidencia en la descarga a través de Sede Electrónica del Ministerio de Educación recomendamos acudir al apartado "Sin Certificado Digital o si no ha podido obtenerse mediante el procedimiento anterior".

Sede Electrónica del Ministerio de Educación (Requiere Certificado Digital)

Acceder mediante el enlace a la Sede Electrónica del de Ministerio de Educación, los requisitos de para la obtención del Certificado de correspondencia son los siguientes:

1 Certificado Digital admitido por la Plataforma @Firma

2 Código de 10 caracteres del título (Registro Nacional de Títulos), disponible en el reverso del título

Una vez insertado, y de manera inmediata, comenzará la descarga del Certificado de correspondencia del título.
 

Sin Certificado Digital o si no ha podido obtenerse mediante el procedimiento anterior

Solicitud a través del Ministerio de Educación. Se deberá remitir al Ministerio de Educación la siguiente documentación:

 

 

17/08/2017
17/08/2017

Convocatòria de la prova d'aptitud perquè les infermeres i comares de la UE que han sol·licitat el reconeixement de la seva qualificació professional puguin exercir a Espanya

Convocatòria de la prova d´aptitud perquè les infermeres i comares de la UE que han sol·licitat el reconeixement de la seva qualificació professional puguin exercir a Espanya
El Butlletí Oficial de l'Estat acaba de publicar la data perquè les infermeres de cures generals i les comares de determinats països de la Unió Europea puguin demostrar les seves aptituds i aconsegueixin així el reconeixement de la seva qualificació professional per a exercir a Espanya

Serà el proper 13 de novembre a les 16.00 quan els aspirants hauran d'acudir a la seu del Ministeri de Sanitat, a Madrid.

BOE INFERMERA GENERALISTA

BOE COMARES

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar