Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > I + D + i

Projectes de recerca en curs

09/05/2019
09/05/2019

294/2018 La Consulta Jove, què opinen l’alumnat i les famílies?

Investigadora principal: Mª Clara Vidal Thomàs

Objectius: 

  • Valorar l’opinió de l’alumnat sobre el programa Consulta Jove i les intervencions que es realitzen d’educació per a la salut al centre educatiu on estudien.
  • Valorar l’opinió de les famílies sobre el programa de Consulta Jove i el tractament del tema de la salut als centres educatius (CE).

Disseny: Avaluació participada mitjançant metodologia qualitativa. Es realitzaran grups focals per tal de recollir l’opinió de joves i famílies.

Àmbit: Centres educatius on es fa Consulta Jove de Mallorca
Subjectes d’estudi:

  • Joves de 12 o més anys, escolaritzats a CE de les Illes Balears que tinguin consulta jove i que donin el seu consentiment per participar
  • Familiars de joves dels centres educatius participants.

Variables: Dimensions que es valoraran amb els i les Joves:

  • Grau de coneixement i ús de la consulta Jove. Satisfacció sobre l’ús de la CJ. Utilitat per resoldre dubtes sobre la salut. Dificultat d’accés a la CJ i a la informació sobre salut. Fonts d’informació sobre salut i com els agradaria rebre  informació sobre salut.
  • Famílies: Grau de coneixement de la CJ. Satisfacció i Utilitat de la CJ. Expectatives de les famílies sobre el paper del CE en la salut del jovent.

Recollida de dades: les entrevistes dels grups focals seran àudio gravades i posteriorment transcrites per fer l’arbre de codis segons les dimensions estudiades. S’analitzaran segons la teoria fonamentada, per al manco dues persones del grup d’investigació de manera independent.

09/05/2019
07/05/2019

293/2018 Transformació de les dinàmiques de treball de l'equip d'infermeria en una unitat d'urgències i emergències hospitalàries a través d'una investigació acció participativa

Investigadora principal: Rosa Miró Bonet

Resum:

L'objectiu general d'aquesta investigació és transformar les dinàmiques de treball de l'equip d'infermeres del servei d'urgències i emergències hospitalàries d'un hospital comarcal. Per això, s'ha dissenyat un estudi amb metodologia qualitativa, situat en el paradigma crític-social. Es proposa una Investigació Acció Participativa per desenvolupar un procés de presa de decisions que provoquin canvis i millores en la pràctica clínica.

Es tracta d'un projhecte de propietat col·lectiva dissenat en 6 fases, que inclouen un diagnòstic de situació, proposta de canvis, disseny i implementació de mesures consensuades i avaluació de les mateixes. Els potencials participants seran tots els professionals de l'equip d'infermeria de la unitat, la participació serà voluntària. La recollida de dades es realitzarà mitjançant grups focals i diaris de camp, encara que s'adaptarà responent a la dinàmica flexible d'aquesta metodologia.

L'anàlisi de dades es durà a terme de forma contínua i circular. Al final de cada fase o cicle, es generaran documents resum per facilitar el “member-checking” i les dinàmiques de consens en la presa de decisions. Es realitzarà una triangulació contínua de fonts i mètodes. Se sol·licitarà l'aprovació del comitè d'investigació del centre i del comitè d'ètica en la recerca de les Illes Balears.

La present investigació pretén identificar elements facilitadors i components contextuals que intervenen en el procès de transformació i consolidació d'un canvi, que resultarà de gran utilitat per a la transferència de troballes derivades de les investigacions en l'àmbit dels serveis de salut i política sanitària.

12/04/2019
12/04/2019

289/2018 Anàlisi dels esdeveniments adversos relacionats amb nutricions parenterals perifèriques en adults ingressats a l'Hospital Son Llàtzer.

Investigadora principal: Yolanda Lladó

Resum:

Antecedents/justificació: la disminució dels esdeveniments adversos (EA) relacionats amb catèters venosos hauria de ser un objectiu fonamental de les institucions hospitalàries orientat a garantir la seguretat del pacient hospitalitzat. La osmolaritat de les solucions apta per ser infosa a través d'un catèter venós perifèric (CVP) és un tema complex, encara no resolt, que pot provocar complicacions associades. Una de les infusions habituals amb elevada osmolaritat administrada per CVP és la Nutrició Parenteral Perifèrica (NPP).

Objectiu: 
a) Analitzar els EA esdevinguts en pacients amb CVP i amb prescripció de NPP 
b) Determinar si el canvi a una NPP de menor osmolaritat produeix una reducció de la esmentada EA

Disseny: estudi observacional descriptiu retrospectiu dividit en tres períodes: 
I- Període sense intervenció, II- aplicació d'un paquet de mesures; III-aplicació d'un paquet de mesures, una de elles inclou el canvi de NPP.

Àmbit: unitats hospitalàries d'adults de l'Hospital Son Llàtzer (HSLL)

Subjectes d'estudi: pacients adults, ingressats, portadors de CVP, amb prescripció de en l'àmbit descrit.

Variables: es recolliran variables sociodemogràfiques (edat, sexe...) i relatives a l'ingrés dels pacients (dies d'ingrés, prescripció de tractaments irritants ...), característiques del CVP i NPP infosa, presència o no d'EA.

Recollida i anàlisi de dades: les variables es recolliran de la història clínica informatitzada del pacient, a partir de l'estat de pacients amb prescripció de NPP en els tres períodes esmentats. S'analitzaran principalment la taxa d'incidència de flebitis i bacterièmies per CVP produïts en els diferents períodes.

12/04/2019
12/04/2019

0287/2018 Aplicació de les taxonomies NANDA, NIC i NOC en la pràctica clínica: validació d'un qüestionari pel mètode Delphi

Investigadora principal: Celia Personat

Resum: 

Històricament l'evolució del procés d'atenció infermera ha anat acompanyat del desenvolupament a nivell internacional de les classificacions per als diagnòstics d'infermeria NANDA, NIC i NOC. Tot i que fa ja vint anys de la importació d'aquestes taxonomies al nostre entorn la seva aplicació segueix presentant una gran variabilitat. 

L'objectiu d'aquest estudi és validar a través d'experts, pel mètode Delphi, un qüestionari que permeti dimensionar l'aplicació de les taxonomies NANDA, NIC i NOC, en la pràctica clínica. El constructe per a l'elaboració d'aquest qüestionari es defineix a través de la revisió de la literatura i de la Teoria del Comportament Planificat (TCP) de Azjen. Sorgeixen factors relacionats amb l'actitud infermera i la seva capacitat diagnosticadora a més de factors relacionats amb la institució en la qual desenvolupen la seva feina. Són els experts participants, implicats en l'estudi i seleccionats a través de la estratègia de "bola de neu", qui validaran aquest contingut. Es busca aconseguir en aquest projecte la participació d'almenys 15 experts.

11/04/2019
11/04/2019

286/2018 Actituds i creences sobre les barreres i facilitadors percebudes sobre els catèters venosos perifèrics en infermeres d'unitats d'hospitalització

Investigador principal: Gaizka Parra

Metodologia:

investigació qualitativa situada al paradigma critic social, amb l'objectiu d'explorar les percepcions, actituds i creences sobre les barreres i facilitadors percebudes sobre els catèters venosos perifèrics que permeti una visió general per a desenvolupar propostes i estratègies de millora en la implementació de recomanacions basades en evidència. Es va considerar la inclusió de participants del Sistema Sanitari Balear. Els participants seran infermeres d'hospitalització seleccionades de forma intencional, sent el reclutament entre setembre i novembre de 2018 i s'estima que un nombre màxim de 24 participants, encara que el reclutament finalitzarà en el moment que es produeixi la saturació de les dades. Es realitzaran entrevistes semiestructurades amb una durada prevista aproximada d'entre 30 – 45 minuts dirigides per un psicòleg clínic aliè a l'àmbit hospitalari i per un investigador clínic, seran enregistrades en audi i transcrites, i les respostes seran anonimitzades abans de procedir a l'anàlisi. L'anàlisi de les dades es durà a terme de forma continua i circular, i respondrà a un procés iteratiu.

En la fase inductiva es travaran les dades a partir de les transcripcions i dels documents generats pels participants, buscant les unitats de significat.

Implicacions pràctiques:

permetrà conéixer les percepcions de les infermeres respecte als catèters venosos perifèrics i així com de les mesures proposades per millorar la implementació d'evidència respecte a les mateixes. A més, permetrà crear sinergies entre els centres hospitalaris participants que facilitaran el desenvolupament i implementació de polítiques de cures basades en la evidència.

11/04/2019
11/04/2019

264/2018 Quins diagnòstics infermers prenominen en MIF?

Investigadora principal: Regina Cortés Aguilar

Resum:

En 1989, el Consell Internacional d'Infermeres (CIE) inicia un programa per al desenvolupament d'una terminologia d'Infermeria a nivell mundial que es coneixerà com CIPE, definit com una classificació de Fenòmens, Accions i Resultats d'Infermeria que descriuen la pràctica professional, dinàmica i canviant, d'Infermeria.

A Espanya, el 2010 s'aprova un Reial Decret pel qual s'aprova el conjunt mínim de dades en els informes clínics del Sistema Nacional de Salut i on queda manifest la importància de la utilització de la terminologia NANDA. 

Actualment a l'Hospital Son Espases no s'utilitza la terminologia infermera, de forma que els informes d'alta no es realitzen segons legislació vigent.

Es durà a terme un estudi descriptiu, transversal i observacional en la unitat de Medicina Interna Infecciona (UH3O) per conèixer  quins diagnòstics infermers són els de major predomini, per això es confeccionarà una taula amb tots els diagnòstics que es poden treballar durant l'hospitalització.

La UH3O està formada per 17 llits de Medicina Interna Infecciona, por la qual cosa s'analitzaran els 17 pacients cada mes, en un any arribant a tenir una mostra total de 204 pacients  que suposen aproximadament un 30% de la totalitat d'ingressos en la unitat. A cada pacient se li passarà la taula de diagnòstics infermers potencialment tractables en hospitalització i on s'indicara quins diagnòstics presenta el pacient.

Una vegada terminada la recollida de dades, obtindrem els diagnòstics infermers més habituals en la unitat, es crearà un pla de cures amb tots els diagnòstics i on cadascú presenti totes les activitats possibles a dur dur a terme. Amb la finalitat de crear un power plan a la unitat.

24/04/2018
24/04/2018

192/2017 Prevenció de bacterièmia associada al catèter venós perifèric en hospitalització mitjançant la implantació d'una intervenció multicomponent

Investigador principal: Joan E. De Pedro

Objectiu: determinar l'impacte de la implementació d'una intervenció multicomponent basada en síntesis d'evidències en la incidència de bacterièmia associades a l'ús dels CVP en pacients hospitalitzats.

Metodologia: assaig clínic aleatoritzat per clúster realitzat en centres hospitalaris del Sistema Balear de Salut. Els subjectes d'estudi seran adults hospitalitzats portadors de catèter venós perifèric. La intervenció consisteix en una estratègia multicomponent formada per quatre accions orientades a disminuir la bacterièmia relacionada al CVP. Tindrà una durada de 12 mesos. El grup control seguirà en pràctica habitual sense cap acció específica. La recollida de dades s'obtindrà a través de la història clínica del pacient. A través del registre evolutiu es registraran totes les qüestions relacionades amb la inserció, manteniment, retirada del catèter, així com les seves complicacions (Bacterièmia, Flebitis, Extravasació, Obstrucció, Mal i Febre).

A l'inici del proiecte es cumplimentaran els qüestionaris EPBQ, NWI i de variabilitat. La estratègia d'anàlisi dels resultats consistirà en una exploració de les dades descriptives de la mostra, anàlisi bivariant amb proves paramètriques i no paramètriques. Es realitzarà un model de regressió, anàlisi de les mesures d'efecte de la intervenció (RAR, RR, NNT), i a més d'un anàlisi multinivell mitjançant regressió multinivell. Implicacions pràctiques: permetrá conèixer la variabilitat en referència a les pràctiques infermeres sobre els accessos vasculars perifèrics. A més, permetrà avaluar l'impacte que exerceix la intervenció multicomponent sobre la bacterièmia associada al catèter perifèric, sent la complicació més severa i amb repercurssió més greu per al pacient hospitalitzat.

20/04/2018
20/04/2018

197/2017 Elaboració de la guia de bones pràctiques: Recursos pedagògics per a tutors de pràctiques d'infermeria

Investigadora principal: Clara Bendito Barber

La formació de les infermeres combina la formació teòrica amb la pràctica. Durant el prácticum, les infermeres tutores clíniques no només han d'ensenyar tècniques sino que també han de potenciar la capacitat crítica. Amb la finalitat de millorar el període del Prácticum ens plantejam disenyar i implantar una Guia de Bones Pràctiques, que ofereixi recomanacions per a la tutorització dels alumnes en pràctiques. En posar en marxa aquestes recomanacions es pretén millorar les habilitats pedagògiques de les infermeres i augmentar satisfacció i formació dels professionals i estudiants. Per això s'ha disenyat un estudi de metodologia mixta a l'àmbit de l'Àrea de Salut  de Menorca.

En una primera fase es realitzarà una medició basal mitjançant l'ús de qüestionaris. Seguit d'una estratègia qualitativa que permetrà identificar les fortaleses i debilitats en l'autorització dels estudiants. En la segona fase i en base als resultats obtinguts es disenyarà i posarà en funcionament la Guia de Bones Pràctiques per a l'autorització d'alumnes d'Infermeria. I finalment, es mesurarà l'impacte de les intervencions. Instruments: Qüestionaris i grups de discussió.

Subjectes d'estudi: Infermers, estudiants d'Infermeria i professors de grau d'Infermeria. Anàlisi: Anàlisi descriptiu per a totes les variables. Anàlisi d'interències per a comparar mesures abans i després de la intervenció. Probes paramètriques o no paramètriques, segons distribució de variables. SPSS.

20/04/2018
20/04/2018

195/2017 Millora dels coneixements i l'emplenament del registre de voluntats anticipades mitjançant una intervenció e-learning

Investigador principal: Pedro Jesús Milla Ortega

El nombre de registres de Voluntats Anticipades (VA) a Mallorca és baix i, de la mateixa manera, el nivell de coneixements al respecte per part dels professionals d'infermeria, per això l'objectiu d'aquest estudi és determinar la millora de coneixements en el registre de les voluntats anticipades després d'una intervenció e-learning, i establir si existeix relació entre aquesta millora i el nivell de cumplimentació.

Per això, es pretén desenvolupar un estudi multicèntric, experimental, a l'àrea sanitària  de Mallorca, amb medició pre i post intervenció, en el qual es pretén mesurar si una intervenció amb format online augmenta el nivell de coneixements dels professionals i millora la cumplimentació del procediment de registre de voluntats anticipades.

Així pues, el fenòmen que es pretén estudiar tindrà dos resultats independents, dels quals pretenem demostrar la seva relació, el nivell de coneixements pre i post a la visualització d'un vídeo formatiu dirigit a les infermeres, que es mesurarà amb la cumplimentació d'un qüestionari i la tasa de cumplimentació del registre.

El hipotetitzat augment de coneixements es mesurarà intentant observar com incideix la intervenció basada en un video, soportat mitjançant una plataforma online accesible tant des dels smartphone, como des dels ordinadors, mesurant el seu efecte a la setmana de la seva primera visualització, al mes, als 3 mesos, i als 6 mesos. Mesurant amb aquesta mateixa pauta de temps el nivell de cumplimentació del registre de voluntats anticipades.

Es pretén establir la incidència de la intervenció sobre l'augment de coneixements de les infermeres, establir la pauta de recordatori idònia per a mantenir el nivell aconseguit amb la intervenció de coneixements i observar si el mateix va associat al nivell de cumplimentació.

20/04/2018
20/04/2018

186/2017. Els recursos personals dels professionals sanitaris com a predictors d'organitzacions sanitàries saludables

Investigadora principal: Pilar Andreu

El Model Demandes-Recursos laborals (Bakker i Demerouti, 2007) proporciona el marc teòric d'aquesta investigació orientat al desenvolupament dels recursos personals i laborals dels treballadors, entesos com tots aquells aspectes que poden afectar a la salut psicosocial del treballador. Per lo qual, l'objectiu de l'estudi és analitzar el perfil del professional sanitari en quant a l'ús dels recursos personals que utilitza per al desenvolupament de la seva activitat professional.

El diseny de l'estudi és un estudi observacional, correlacional, transversal, i no probabilístic. El projecte s'emmarca en l'Hospital Universitari de Son Espases, a fi d'assolir els objectius plantejats. La població objecte d'estudi és tots els professionals sanitaris que pertanyen a aquestes tres categories: TCAE (Tècnic Auxiliar de Cures d'Infermeria), DUE-GRAU d'Infermeria i Metge (adjunt i resident).

Les variables objecte d'estudi són: Burnout, Engagement, Capital Psicològic (Optimisme, Resiliència, Autoeficàcia i Esperança), Empatia, Satisfacció Laboral i les variables sociodemogràfiques i professionals. La recollida de la informació es realitzarà mitjançant qüestionaris autoinformats.

Després de l'emplenament dels qüestionaris es procedirà a l'anàlisi de la informació i l'obtenció de les estadístiques descriptives de les variables objecte d'estudi.

27/03/2017
27/03/2017

453/2016 Projecte PIVV. Factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica en atenció hospitalària. Estudi cas-control multicèntric

Investigador principal: Miguel Ángel Rodríguez Calero

L'objectiu principal és identificar factors de risc que modelen l'aparició de dificultat en la punció venosa perifèrica en pacients atesos en entorns hospitalaris.

Es realitzarà un estudi cas-control en el qual s'inclouran pacients adults que requereixin canalització venosa perifèrica durant el seu procés d'atenció en unitats d'hospitalització, àrea quirúrgica, crítics i urgències de 9 hospitals espanyols. S'exclouran pacients en situació d'emergència i dones en procés de part o puerperi. La infermera que realitzi la tècnica recollirà en un registre anònim variables relacionades amb la seva intervenció (nombre de puncions, catèter canalitzat, nombre de professionals que intervenen, característiques de l'accés, lloc de punció) i el número d'història clínica de l'usuari. Posteriorment, un investigador extraurà de la història clínica les variables de salut. Seran considerats "casos" els pacients que presentin una de les següents condicions: 2 o més puncions fallides, necessitat de tècniques de suport a la punció, necessitat d'accés central com a conseqüència de no aconseguir accés perifèric o desestimació de la tècnica. El grup control s'obtindrà mitjançant mostreig aleatori estratificat per entorns d'assistència, seguint la mateixa distribució d'incidència que s'hagi observat en els "casos". Els criteris de pertinença a cada grup romandran cecs a les infermeres.

Es realitzarà una anàlisi descriptiu de la distribució del fenomen per entorns i proves d'associació entre les principals variables d'estudi. Les variables hipotetitzades com a factors de risc per a l'aparició de "via venosa difícil" s'estudiaran mitjançant un model de regressió logística.

27/03/2017
27/03/2017

450/2016 Intervenció Reiki en l’ansietat en els pacients en procés de desintoxicació alcohòlica

Investigadora principal: Dolores Sales Girona

Objectiu: Avaluació de l'eficàcia de la intervenció reiki sobre l'ansietat en pacients en procés de desintoxicació alcohòlica. També es pretén contrastar l'eficàcia d'aquesta intervenció en relació al tractament convencional. Determinar qualsevol efecte advers de la teràpia reiki.

Mètode: Assaig clínic amb assignació aleatòria a dos grups: teràpia Reiki i control. Subjectes d'estudi: 142 ingressats a la UPRA que signin el corresponent consentiment informat. S'exclouran els que presentin un deteriorament cognitiu que impedeixi emplenar les escales i els que han participat en un ingrés previ. La variable a mesurar serà l'ansietat mitjançant una escala numèrica (NRS). En el grup Reiki s'avaluarà al segon dia d'ingrés (basal), després de cada sessió i previ a l'alta. El grup control omplirà el mateix nombre d'avaluacions. També es recolliran variables sociodemogràfiques i clíniques.

Àmbit: UPRA, ubicada a l'Hospital Psiquiàtric de Palma (Balears). És una unitat amb 12 llits. L'estada mitjana és de 10,89 dies. La unitat està dotada amb un equip multidisciplinari.

Intervenció: Teràpia Reiki aplicada per l'investigador principal (terapeuta). El grup control no rebrà cap tipus alternatiu d'intervenció. Es realitzaran 4 sessions consecutives de 45-60 minuts de durada a partir del segon dia d'ingrés.

Anàlisi: Les respostes a la NRS seran quantificades segons l'avaluació donada i seran tractades estadísticament a partir d'una anàlisi de variància (ANOVA). S'establiran comparacions de l'ansietat en els dos grups i entre ells.

27/03/2017
27/03/2017

449/2016 Importància de prevenir la desnutrició hospitalària i de incloure-la dins del pla de cures

Investigadora principal: Regina Cortés Aguilar

      La malnutrició relacionada amb la malaltia és una condició mèdica comú no només greu en si mateixa, sinó que afecta significativament a la recuperació del pacient. Aquest punt encara no s'aborda adequadament en la pràctica clínica habitual. Per a això és important que s'apliqui un cribratge nutricional per al diagnòstic i prevenció de la desnutrició hospitalària, però actualment no hi ha un mètode d'avaluació nutricional acceptat universalment. L'objectiu del nostre estudi és comparar els diferents cribratges per poder així unificar protocols d'atenció en la pràctica clínica habitual.

      Es portés a terme un estudi transversal, descriptiu, observacional i multicèntric. Als hospitals públics d'Ib-Salut de Mallorca, que són: Son Espases, Son Llazter, Inca i Manacor. Aquest estudi estarà format per dues fases:

      Una primera fase on es realitzarà un comparativa dels diferents cribratges nutricionals, on els subjectes de l'estudi són els pacients ingressats en unitats d'hospitalització homogenis dels diferents hospitals. En aquesta fase es passaran tots els cribratges l'ingrés ia l'alta dels pacients inclosos en l'estudi a més de realitzar una analítica on s'obtindran les següents dades: albumina, colesterol i limfòcits totals.

      Una segona fase on els professionals infermers, que participen en l'estudi, valoraran els diferents cribratges nutricionals a través d'una enquesta.

      Les dades s'analitzaran mitjançant el programa SPSS.

31/08/2016
31/08/2016

537/2015 Avaluació de l'eficàcia i seguretat de l'exercici físic moderat en l'aigua en la dona embarassada en la reducció de la depressió postpart: assaig clínic controlat.

Investigadora principal: Mª Carmen Carrascosa Martín

Objectiu: Avaluar l'eficàcia i seguretat d'un programa d'exercici físic aeròbic moderat en l'aigua, realitzat en embarassos de baix risc, en la reducció de la depressió postpart.

Metodologia: Disseny: Assaig clínic aleatoritzat, simple cec de dos braços de tractament. Les dones assignades al grup intervenció rebran sessions de 45 ', 3 dies per setmana, en dies alterns durant 5 mesos. S'avaluarà l'eficàcia de la intervenció un mes posterior al part per un membre de l'equip investigador encegat al braç de tractament a què la dona va ser assignada. Mida mostra!: Serà necessari analitzar una submostra de 160 embarassades per aconseguir una reducció d'almenys dos punts en l'escala d'Edimburg de depressió postpart. Subjectes d'estudi: Dones embarassades de baix risc en les quals no es desaconsella la realització d'exercici físic.

Anàlisi estadística: S'analitzarà mitjançant proves no paramètriques (U de Mann-Withey) i 1 mitjançant models lineals generalitzats ajustat per les característiques basals en cas d'1 no homogeneïtat dels grups control i intervenció.

31/08/2016
31/08/2016

534/2015 Anàlisi de l'actitud dels professionals de la salut d'urgències i psiquiatria sobre el drogodependent.

Investigadora principal: Antònia Gelabert Binimelis

Aquest estudi resulta d'un estudi anterior, "Valoració d'actituds professionals en infermeria davant l'alcohol i l'atenció al drogodependent" octubre 2013 / octubre del al 2014.

L'estudi anterior va descriure les actituds, percepcions i coneixements de les infermeres davant el alcohòlic i el drogodependent des d'una metodologia quantitativa. Amb les conclusions d'aquest, es va veure la necessitat d'aprofundir en les causes d'aquestes actituds i que per tant, es proposava un estudi amb metodologia qualitativa fenomenològic per conèixer el discurs i significat del fenomen. Per tant es tracta d'un estudi diferent basat en les troballes de l'anterior.

31/08/2016
31/08/2016

524/2015 Factors de risc de dificultat en la canalització venosa perifèrica en atenció hospitàlaria. Estudi cas-control.

Investigador principal: Miguel Ángel Rodríguez Calero

L'objectiu principal és identificar factors de risc relacionats amb la dificultat en la punció venosa perifèrica en pacients atesos a l'hospital de Manacor, Mallorca.
Es realitzarà un estudi cas-control en el qual s'inclouran pacients adults que requereixin canalització venosa perifèrica durant el seu procés d'atenció en unitats d'hospitalització, àrea quirúrgica, crítics i urgències. S'exclouran pacients en situació d'emergència i dones en procés de part o puerperi. La infermera que realitzi la tècnica recollirà en un registre anònim variables relacionades amb la seva intervenció (nombre de puncions, catèter canalitzat, nombre de professionals que intervenen, característiques de l'accés, lloc de punció) i el número d'història clínica de l'usuari. Posteriorment, un investigador s'extraurà de la història clínica les variables de salut. Seran considerats "casos" els pacients que presentin una de les següents condicions: 2 o més puncions fallides, necessitat de tècniques de suport a la punció, necessitat d'accés central com
conseqüència de no aconseguir accés perifèric o desestimació de la tècnica. El grup control s'obtindrà mitjançant mostreig aleatori estratificat per entorns d'assistència, seguint la mateixa distribució d'incidència que s'hagi observat en els "casos". Els criteris de pertinença a cada grup romandran cecs a les infermeres. Es realitzarà una anàlisi descriptiva de la distribució del fenomen per entorns i proves d'associació entre les principals variables d'estudi. Les variables hipotetizadas com a factors de risc per a l'aparició de "via venosa difícil" seestudiarán mitjançant un model de regressió logística.

31/08/2016
31/08/2016

520/2015 Factors que condicionen el triatge realitzat per infermeres en el servei d'Urgències en pacients amb Síndrome Coronària Aguda

Investigador principal: José Manuel Roldán Ortega

Objectiu: Determinar quina relació hi ha entre el nivell de prioritat donat per la infermera de triatge a un pacient amb dolor toràcic i el Diagnòstic final a l'alta.

Disseny de l'Estudi: Estudi observacional descriptiu prospectiu multicèntric de prevalença transversal.

Àmbit: Atenció sanitària especialitzada de les unitats d'Urgències dels Hospitals de les Illes Balears.

Subjectes d'estudi: Pacients que acudeixen al servei d'urgències amb símptomes o factors de risc compatibles amb síndrome coronària aguda (SCA).

Població mostral 217 casos, la selecció dels casos es realitzarà mitjançant un mostreig aleatori per quotes segons la distribució de casos en cadascun dels hospitals de Balears. Així, l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE) recollirà 100 casos, l'Hospital de Son Llàtzer 40 casos, Hospital d'Inca 20 casos, Hospital de Manacor 20, Hospital Can Misses 20 i Hospital Mateu Orfila 20 casos.

Variables principal de l'estudi: Diagnòstic de SCA. Característiques sociodemogràfiques, temps de resposta, franja horària d'assistència, simptomatologia típica del SCA amb dolor toràcic no traumàtic, simptomatologia atípica de la SCA amb dolor toràcic no traumàtic, simptomatologia sense dolor toràcic, proves diagnòstiques a urgències:

Recollida de les dades i treball de camp: mitjançant l'emplenament d'un quadern de recollida de dades de cadascuna de les variables a partir de la inclusió del pacient en l'estudi en el triatge fins al diagnòstic mèdic sigui o no de SCA.

Anàlisi dels resultats: Anàlisi univariant: Es realitzarà una anàlisi estadística descriptiva de cadascuna de les variables objecte de l'estudi.

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar