Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ
 > Especialitats

Informació general

19/05/2021
19/05/2021

MINISTERI SANITAT: Publicada en el BOE la resolució de la convocatòria dels actes d'adjudicació de places per a l'accés a la formació sanitària especialitzada en 2021

MINISTERI SANITAT: Publicada en el BOE la resolució de la convocatòria dels actes d´adjudicació de places per a l´accés a la formació sanitària especialitzada en 2021
Infermeres: Acte d'adjudicació de places, a partir del 25 de juny de 2021

Resolució de 12 de maig de 2021, de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual es convoquen els actes d'adjudicació de plaça corresponents a les proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

-Veure Resolució: BOE

-Titulació d'Infermeria: Presentació de sol·licituds del 24 de maig al 14 de juny de 2021

-Terminis de presa de possessió: Les persones a les quals s'adjudiqui plaça prendran possessió d'aquesta en el centre corresponent entre els dies 29 i 30 de juny de 2021, tots dos inclosos.

Es considerarà el 30 de juny de 2021 com a data d'inici del període formatiu.

-Més informació: https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml

19/04/2021
16/04/2021

IIR: Publicats resultats provisionals de l'examen IIR 2020

IIR: Publicats resultats provisionals de l´examen IIR 2020
Reclamacions: fins al 21 d'abril de 2021

El Ministeri de Sanitat ha publicat les relacions provisionals dels resultats obtinguts en les proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

-Nota informativa: VEURE

-Model de reclamació: VEURE

Més informació:  https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/staticpage/page.xhtml#

08/03/2021
04/03/2021

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat definitiu d'admesos i exclosos i Taules d'Examen per a la realització de l'examen IIR 2021, corresponent a la convocatòria 2020

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat definitiu d´admesos i exclosos i Taules d´Examen per a la realització de l´examen IIR 2021, corresponent a la convocatòria 2020
Data d'Examen: 27 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat publica el llistat definitiu d'admesos i exclosos, així com les Taules d'Examen, per a la realització de l'Examen EIR 2021, corresponent a la convocatòria 2020.

Data de l'exercici:27 de març de 2021. Hora de crida: 15:00h (14:00h en Canàries).
Celebració de l'exercici: A les 16:00h (15:00h en Canàries)

Lloc de celebració de la prova a Balears: Universitat de les Illes Balears (UIB)- Edifici Guillem Cifre de Colonya- Ctra. Valldemossa, Km 7.5- Palma

Consultar llistat definitiu: Admesos i Exclosos

Consultar:Taules d'Examen

Més informació:Ministeri de Sanitat

27/01/2021
26/01/2021

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat provisional d'admesos i exclosos per a l'exament d'accés a les places d'EIR 2021

MINISTERI DE SANITAT: Publicat llistat provisional d´admesos i exclosos per a l´exament d´accés a les places d´EIR 2021
Presentació d'al·legacions: fins el 9 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat ha publicat el llistat provisional de persones admeses i excloses per a realilzar l'examen d'accés a la formació sanitària especialitzada (EIR) de 2021

Termini de presentació d'al·legacions: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 27 de gener al 9 de febrer, tots dos inclosos)

Realització de l'examen: 27 de març de 2021

Consultar llistat i informació completa en: MINISTERI DE SANITAT

13/09/2016
04/12/2020

Convocades les Proves d’Accés a Formació Sanitària Especialitzada 2021 (I.I.R.)

Convocades les Proves d’Accés a Formació Sanitària Especialitzada 2021 (I.I.R.)
Termini de presentació de sol·licituds: des de dia 9 fins al dia 21 de desembre de 2020

Ordre SND/1158/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2020 per a l'accés l'any 2021, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, INFERMERIA i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

IIR: PLACES OFERTES A NIVELL NACIONAL I EN BALEARS

El Ministeri ha ofert un total de 1.683 places per a infermeres a nivell nacional, repartides de la següent manera (places a Balears entre parèntesis):

Especialitat d'Infermeria de Salut Mental: Total 255 (Balears: 8)
Especialitat d'Infermeria del Treball: Total 102 (Balears: 0)
Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària: Total 2.338 (Balears: 20)
Especialitat d'Infermeria en Geriàtrica: Total 66 (Balears: 2)
Especialitat Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona): Total 412 (Balears: 14)
Especialitat d'Infermeria Pediàtrica: Total 201 (Balears: 6)

-Consultar convocatòria: BOE
-Taxes de dret d'examen: 30,49€ ordinària i consultar BOE per a persones exemptes de pagament.

-Data d'examen: la celebració de l'exercici tindrà lloc el dia 27 de març de 2021.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds es podran presentar des de les 00.00:00 hores del dia 9 de desembre de 2020 fins a les 23.59:59 hores del dia 21 de desembre de 2020, segons l'hora peninsular espanyola.

Serà d'obligat compliment per a participar en aquestes proves selectives l'emplenament electrònic de la sol·licitud d'admissió en el Model oficial 790, en la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat:

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420 (consultar requisits).

Emplenada i signada la sol·licitud, aquesta haurà de presentar-se electrònicament o, excepcionalment, en suport paper en els termes previstos en el supòsit descrit en el punt 2.5, apartat b) del disposo segon de la present Ordre. En aquest cas, es podran presentar en les oficines d'assistència en matèria de registres, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, en les oficines de correus, i en les Delegacions o Subdelegacions de Govern que les remetran al Ministeri de Sanitat, a través del Registre Electrònic Comú.

14/06/2019
14/06/2019

ESPECIALITATS D'INFERMERIA: Publicat en el BOIB el decret del Consell de Govern, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari de l'IBSALUT

ESPECIALITATS D´INFERMERIA: Publicat en el BOIB el decret del Consell de Govern, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari de l´IBSALUT
Entrada en vigor, a partir del 14 de juny de 2019

CONSELL DE GOVERN. Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei Balear de Salut de les Illes Balears

Categories creades:

-Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria del Treball

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Geriàtrica

- Infermer/Infermera Especialista en Infermeria Pediàtrica

Consulta BOIB:DECRET

07/07/2016
31/12/2016

Especialitats d'Infermeria: preguntes i respostes

Especialitats d´Infermeria: preguntes i respostes
El Coiba aclareix els teus dubtes i t'informa sobre el procés

Especialitats d’Infermeria: preguntes i respostes

QUÈ ÉS I PERQUÈ SERVEIX EL TÍTOL D'INFERMER ESPECIALISTA?

El títol d’infermer especialista és un títol oficial expedit pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Té validesa a tot el territori espanyol i és necessari per poder tenir la denominació d’infermer especialista i exercir la professió, i per poder optar a una plaça amb la denominació d’especialista tant als centres públics com privats.  

El títol d’infermer especialista suposa una categoria professional superior i implica una major preparació especialitzada del professional.

 

QUINES SÓN LES ESPECIALITATS D'INFERMERIA?

Les especialitats d’Infermeria reconegudes pel Reial Decret 450/2005 són:

 • Infermeria Obstètric-Ginecològica (comares)

 • Infermeria de Salut Mental

 • Infermeria del Treball

 • Infermeria de Cures Mèdic-Quirúrgiques

 • Infermeria Geriàtrica

 • Infermeria Familiar i Comunitària

 • Infermeria Pediàtrica

Així mateix, aquest Reial Decret suprimeix les antigues especialitats d'ATS i Diplomats d'Infermeria, que eren Neurologia, Urologia i Nefrologia, Anàlisis Clíniques, Radiologia i Electrologia, Infermeria de Cures Especials, Pediatria i Puericultura, Psiquiatria, Assistència Obstètrica (Matrona), Infermeria de Salut Comunitària i Gerència i Administració d'Infermeria.

 

COM ES POT ARRIBAR A SER INFERMERA ESPECIALISTA?

Actualment existeixen tres vies diferents per obtenir el títol d’infermera especialista.

 • Via ordinària: Infermer intern resident (IIR)

 • Via extraordinària: accés excepcional a les especialitats

 • Homologació dels títols d’infermer especialista anteriors.

COM ES POT ACCEDIR A UNA PLAÇA D'INFERMER INTERN RESIDENT (IIR)?

L’infermer intern resident és un infermer generalista que, després de superar una prova de caràcter estatal, pot accedir a una plaça per fer una formació especialitzada.

Quins són els requisits per presentar-se al IIR?

Per poder presentar-se a una plaça d’infermer intern resident, hi ha dos requisits:

 • Tenir el títol de graduat / diplomat en Infermeria, o el seu equivalent homologat a Espanya.

 • Nacionalitat espanyola o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors segons els acords de la Comunitat Europea, o tenir el dret reconegut de forma legal.

Quin és el procediment?

Si compleix aquests requisits,  es pot inscriure per realitzar la prova del IIR, que es fa només una vegada a l’any, generalment al febrer, i de forma simultània a tota Espanya.

La prova es convoca a través del BOE, normalment durant el mes de setembre.

El temari de la prova del IIR no és fixo, sinó que es pot demanar qualsevol aspecte d’allò que s’ha estudiat durant la carrera universitària.

La selecció de les places es fa d’acord amb  la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor, fins que no quedin places lliures.

Quin tipus de formació rep un IIR?

L’infermer intern resident formalitza un contracte de treball amb el corresponent servei de salut o l'entitat titular de la Unitat Docent, quedant vinculat a una Unitat Docent, formant-se com a especialista durant dos anys.

Durant aquest temps, realitza una pràctica tutelada d'acord amb el pla formatiu de l'especialitat triada, amb l’objectiu d’obtenir coneixements, habilitats i actituds (competència professional) sobre la corresponent especialitat.

A la vegada, assumeix responsabilitats, de manera progressiva, per a l'exercici autònom d'aquesta especialitat.

Quantes places d’iir hi ha a tota Espanya? I a Balears?

El nombre de places d’IIR varia cada any, segons els acords tancats entre el Ministeri i les Unitats Docents. Aquest és el nombre de places que es va oferir a cada una d’elles a tota Espanya i a Balears per al 2016:

 • Especialitat d'Infermeria en Salut Mental: Total 245 (Balears: 5, a Mallorca)

 • Especialitat d'Infermeria del Treball: Total 62 (Balears: 0)

 • Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària: Total 521 (Balears: 18. 14, a Mallorca i 4, a Eivissa)

 • Especialitat d'Infermeria Geriàtrica: Total 46 (Balears: 2, a Mallorca)

 • Especialitat Obstètric-Ginecològica (Comare): Total 401 (Balears: 14. 12 a Mallorca i 2, a Eivissa)

 • Especialitat d'Infermeria Pediàtrica: Total 188 (Balears: 6, a Mallorca)

Pots consultar el BOE en què es va aprovar la darrera oferta de places i se va publicar la convocatòria de probes selectives 2019 per l'accés a l'any 2020, AQUÍ.​

Via de la homologació

Poden sol·licitar canvi de títol els ATS / Diplomats / Graduats en Infermeria que posseeixen un títol d'especialista d'especialitats que han estat suprimides i volen que se'ls emeti un nou títol d'especialista.

A continuació es mostren la relació entre especialitats suprimides i noves les especialitats que es poden sol·licitar.

Especialitats suprimides

Noves especialitats

 

Neurologia. Decret 3192/1970

Urologia i Nefrologia. Decret 2233/1975

Anàlisis Clíniques. Decret 203/1971

Radiologia i Electrologia. Decret 1153/1961

Cures Especials. Reial Decret 992/1987

 

 

Infermeria de Cures Mèdiques Quirúrgiques

 

 

Pediatria i Puericultura. Decret 3524/1964

 

Infermeria Pediàtrica

 

 

Psiquiatria. Decret 3193/1970

 

 

Infermeria de Salut Mental

 

 

Assistència Obstètrica (Matrona). Decret 18 gener 1957, modificat pel Reial Decret 2287/1980

 

 

Infermeria Obstètrica - Ginecològica (Comare)

 

Les sol·licituds del nou títol d'Infermer Especialista, juntament amb la documentació requerida, s’han d’enviar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte per a la seva tramitació.


Quina documentació s’ha d’enviar o presentar?

 • Instància amb el model adjunt.  

 • DNI o passaport en vigor o autorització per consultar les dades a través del Sistema de Verificación de Identidad.

 • Títol de Graduat / Diplomat d’Infermeria o ATS o títol estranger equivalent reconegut o homologat a Espanya.

 • Títol oficial corresponent a l’especialitat desapareguda.

On s'ha d'enviar?

Tota la documentació, acompanyada de la sol·licitud oficial, s’ha de fer arribar al:

Registro de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
C/ Los Madrazo, 15 - 28014 Madrid - Teléfono: 91 701 80 00 

També es pot presentar en els Registres perifèrics del Ministeri i en els registres de l’Administració General de l’Estat. A Balears, en concret, es pot presentar a:

Delegació de Govern a Palma
Carrer Constitució, 4
07001 - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Telèfon: 971 989 000

Direcció insular a Menorca
Plaza Miranda, 22
07701 - Maó (Illes Balears)
Telèfon: 971 989 280

Direcció Insular a Eivissa i Formentera
Paseo Marítimo Juan Carlos I, s/n (Casa del Mar - 2ª planta)
07800 - Eivissa (Illes Balears)
Telèfons: 971 989 055  i  971 989 057

Igualment, es poden presentar les sol·licituds en els ajuntaments que tenguin conveni de Finestra Única amb l’Administració General de l’Estat, en els registres de les administracions de la Comunitat Autònoma.

Finalment, es pot enviar per correu certificat, en un sobre obert perquè posin el segell a la sol·licitud; i també una còpia d’aquesta, que una vegada segellada serà el comprovant. La data de correus serà la data que es considera de registre d’entrada de la sol·licitud.

 

VIA EXCEPCIONAL

A qui va dirigida aquesta via excepcional?

Està dirigida als Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS) / Diplomats / Graduats d’Infermeria que volen accedir a alguna de les especialitats i que puguin acreditar un exercici professional en l’àrea específica de l’especialitat sol·licitada.

Com es fa per poder optar a la via excepcional?

L’accés a la via excepcional s’obre per especialitats i, fins ara, ja s’ha tramitat l’accés excepcional per a totes les especialitats excepte la Mèdic-Quirúrgica.

Es dóna un termini per presentar les sol·licituds  i la documentació que avali l’experiència del infermer. Els requisits per poder-se presentar són:

 • Quatre anys d’exercici professional en les activitats pròpies de l’especialitat o

 • Dos anys d’exercici professional en les activitats pròpies de l’especialitat + mínim 40 crèdits de Formació Continuada acreditada en l’àmbit de l’especialitat a la qual s’opta o un postgrau universitari no inferior a 20 crèdits o 200 hores dins aquest mateix àmbit.

 • Tres anys com a professor en les facultats d’infermeria i d’altres adscrites, en àrees de coneixement relacionades amb l’especialitat  + un any d’activitat assistencial en activitats pròpies de l’especialitat.

Els candidats que compleixin els requisits hauran de realitzar una prova objectiva de l’especialitat triada. Cada candidat es podrà presentar un màxim de dues convocatòries.

La prova objectiva no té un temari determinat, sinó que avalua tots els coneixements del professional en aquesta àrea específica. La prova consisteix en una primera part que és un qüestionari test de 100 preguntes més 10 de reserva (2 hores), i una segona part d’anàlisi de cinc casos clínics referits a l’especialitat, amb preguntes per a cada cas (una hora).

Aquí podeu accedir a la Resolución de 17 de julio de 2009 , de la Secretaría General de Universidades, (BOE del miércoles 29 de julio de 2009), que estableix les bases de la convocatòria de la prova objectiva per a les especialitats d’Infermeria  per a la via excepcional prevista pel Real Decreto 450/2005, de 22 de abril. En aquesta resolució es determina el contingut de la prova, la composició de la comissió avaluadora, el sistema d’avaluació i els aspectes necessaris per a la seva organització. 

Quan serà la prova per a l’especialitat mèdic-quirúrgica?

En l’actualitat encara no està aprovat ni publicat al BOE el programa formatiu d’aquesta especialitat. El Ministeri recomana no presentar cap sol·licitud fins que estigui publicat el programa.

Quan es convoqui al BOE per primera vegada l’accés a l’especialitat mèdic-quirúrgica per la via del IIR (encara no s’ha fet mai, ja que l’especialitat no s’ha desenvolupat), els infermers tindran sis mesos per presentar la documentació que els permetrà presentar-se a la prova objectiva.

Una vegada acabats els sis mesos, la única via d’accés a aquesta especialitat serà l’IIR.

Quan es varen tancar els terminis per presentar-se a les altres especialitats?

 • Per a Infermeria de Salut Mental, va acabar el 22 d’agost del 2008.

 • Per a Infermeria del Treball, va acabar el dia 22 de març del 2010.

 • Per a Infermeria Geriàtrica, Infermeria Familiar i Comunitària i Infermeria Pediàtrica, el termini va acabar el 22 de març del 2011.

Ara mateix, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha requerit l'actualització de dades de les infermeres que van sol·licitar l'accés al títol d'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària a través de la via excepcional a fi d'agilitzar la tramitació de les nombroses sol·licituds d'aquesta especialitat (només si ha hagut canvis).  Podeu llegir tota la informació a la web del Coiba infermeriabalear.

Es pot sol·licitar més d’un títol?

Sí, es pot sol·licitar més d’un títol si es pot acreditar la informació rellevant per a diferents especialitats. En tot cas, només es podrà obtenir un.

Quina documentació s’ha de presentar per sol·licitar l’accés per la via excepcional?

S’ha de presentar una instància segons el model adjunt. 

També s’ha d’adjuntar la còpia compulsada del DNI o passaport, o autorització per consultar les dades d’identificació personal a través del Sistema de Verificació d’Identitat.

Original i còpia compulsada dels certificats d’exercici professional remunerat.

En cas d’haver exercit un mínim de dos anys i menor a quatre anys , aportar les còpies compulsades de certificats de formació complementària de (a) formació continuada acreditada de al manco 40 crèdits en l’àrea d’especialització o (b) títol de postgrau universitari amb formació relacionada amb l’especialitat, no inferior a 20 crèdits o 200 hores.

Durant els sis mesos de termini per presentar la sol·licitud, els candidats poden completar la formació que els manqui, però no poden sumar temps d’experiència professional.

Si hi ha canvis en les dades personals aportades inicialment, s’ha de notificar al Ministeri a través del correu:  enfermeria@mecd.es

Quina informació ha d’incloure el certificat d’exercici professional?

Aquest certificat ha de ser emès pel gerent o responsable legal de la institució, o pel director d’Infermeria o màxim responsable d’Infermeria, o pel director de recursos humans / gestió.

Ha d’incloure la següent informació:

 • Categoria professional

 • Característiques generals dels llocs de feina / unitats on ha desenvolupat la seva activitat dintre de l’especialitat sol·licitada.

 • Les activitats més rellevants realitzades en aquest lloc de feina dintre de l’especialitat.

 • Les dates d’inici i finalització de l’exercici professional en aquest àmbit.

 • La signatura del responsable que ha emès el certificat.

 • El segell corporatiu de la institució.

Per accedir a tota la informació sobre la via excepcional, podeu visitar aquest enllaç del Ministerio de Educación.

 

PER TENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ ESPECIALITZADA PODEU VISITAR EL LLOC WEB DEL MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

 

I ARA QUE JA SÓC ESPECIALISTA, QUÈ?

Tinc dret a una plaça d’especialista?

Segons el Decret 450/2005 sobre les especialitats d’Infermeria, l’obtenció del títol d'Infermer Especialista per professionals que prestin o passin a prestar serveis en centres i serveis sanitaris del Sistema Nacional de Salut no implicarà l'accés automàtic a la categoria i places d'especialistes concordants, ni el dret a l'adquisició de la condició de personal fix o temporal en categories ja existents o de nova creació dins del servei de salut de què es tracti.  

Aquest accés s'ha de produir a través dels sistemes de selecció i provisió de places que estableix la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, o norma que resulti aplicable. De fet, les comunitats autònomes han anat creant les categories d’infermera especialista a diferents ritmes i no totes les categories estan reconegudes a totes les comunitats.

L’obtenció del títol tampoc suposarà el dret a l'acompliment automàtic de les funcions corresponents a aquesta categoria ni a la percepció de diferència retributiva alguna.

La borsa de l’IB-Salut té en compte la formació especialitzada?

Malauradament, la única especialitat que es té en compte és la de comares, ja que tenen una borsa de treballa específica.

Les altres especialitats no són tingudes en compte per accedir a una plaça del sistema públic de salut de Balears. 

Quines reivindicacions plantejarà el COIBA a la Conselleria de Salut de les Illes Balears en relació a les especialitats?

El COIBA està reivindicant millores en els següents aspectes:

 • Establir un mecanisme que faciliti i afavoreixi l’accés de les infermeres especialistes als llocs de feina especialitzats, d’acord amb les necessitats de cada servei, ja sigui creant borses de contractació específiques o per altres mecanismes.

 • Diferenciar la borsa de treball de l’IB-Salut entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària, per afavorir la millor distribució dels recursos humans segons l’experiència i capacitat professional de cada infermera.

 • Desbloqueig de la borsa de contractació, en qualsevol cas.

 • El Govern de les Illes Balears ha de fomentar també la creació dels llocs de feina d’infermeres especialistes que siguin necessaris dintre de la sanitat privada a les Illes Balears i –en coordinació amb el Col·legi d’Infermeria- vetlar per l’adequació de les persones als perfils necessaris.

Què fa el COIBA per aconseguir el desenvolupament de les especialitats d’Infermeria?

En primer lloc, el COIBA està creant un registre d’infermeres especialistes per conèixer quina és la situació a les Illes Balears (nombre i categoria d’infermeres especialistes). Totes les infermeres especialistes s’han de registrar al Col·legi com a tals, presentant l’original del títol emès pel Ministeri.

El COIBA manté contactes amb la Conselleria de Salut i l’IB-Salut perquè cadascuna d’aquestes institucions avanci en el desenvolupament normatiu i laboral necessari per aconseguir un vertader mecanisme d’especialització professional per a les infermeres a Balears.

Tenir les persones millor preparades en els llocs més adients és una mesura clau per donar un servei de qualitat als pacients, amb garanties de sostenibilitat i estalvi per a les administracions i empreses. 

12/08/2016
22/04/2005

Reial Decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'Infermeria.

Publicat pel Ministeri de Presidència al BOE núm. 108 de 6 de maig de 2005

Pots llegir el Reial Decret 450/2005 fent clic AQUÍ

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar