Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ
> Associacions, societats científiques i societats professionals
23/02/2017
30/12/2017

Procediment d'inscripció de societats professionals al COIBA

Procediment d´inscripció de societats professionals al COIBA
Més informació

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ D'ASSOCIACIONS O SOCIETATS CIENTÍFIQUES AL COIBA

La Llei de Col·legis Professionals (llei 2/2007 de 15 de març) diu en el seu art. 8 (SIC):

4. La societat s'inscriurà igualment en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional que correspongui al seu domicili, als efectes de la seva incorporació al mateix i que aquest pugui exercir sobre aquella les competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats .

La inscripció contindrà els extrems assenyalats en l'apartat 2 d'aquest article.Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social seran igualment objecte d'inscripció al Registre de Societats Professionals.

El Registrador Mercantil ha de comunicar d'ofici al Registre de Societats Professionals la pràctica de les inscripcions, amb la finalitat que consti al Col·legi l'existència d'aquesta societat i que es procedeixi a recollir aquests extrems en el citat Registre Professional.

PER TANT:

Qualsevol societat professional s'ha d'inscriure al 'LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS'.

La fitxa de cada societat ha de contenir les dades mínimes:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.

b) Data i identificació de l'escriptura pública de constitució i notari autoritzant; i durada de la societat si s'hagués constituït per temps determinat.

c) L'activitat o activitats professionals que constitueixin l'objecte social.

d) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb aquells, número de col·legiat i Col·legi Professional de pertinença.

e) Identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i representació, expressant la condició de soci professional o no de cadascuna d'elles.

Seguit a cada fitxa s'unirà en una carpeta transparent la documentació a l'empara de la qual s'ha ordenat la inscripció de la societat.

Qualsevol canvi de socis i administradors, així com qualsevol modificació del contracte social, que sigui notificada -bé pel Registre Mercantil de Balears, bé pels propis socis- han de constar en escriptura pública i seran igualment objecte d'inscripció en llibre de registre de societats professionals i s'afegirà a la fitxa de la societat.

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar