Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

Comissions i Grups de Treball

Formació

Formació
 • És un instrument necessari perquè les infermeres puguin assolir l’excel·lència en la seva pràctica professional.
 • La formació continuada contribueix a millorar la qualitat de l’atenció permetent que les infermeres actualitzin els seus coneixements i siguin competents en front als nous reptes professionals. També ajuda a vincular a les infermeres amb el seu col·legi professional i a donar-li sentit a la col·legiació.
 • La línia de formació ha de treballar en col·laboració amb les distintes vocalies. El Pla de Formació ha d’estar basat en les necessitats detectades i expressades per cadascun dels vocals de cada àrea i pels propis col·legiats mitjançant l’enquesta de necessitats formatives.
 • Potenciar la formació i la investigació per al desenvolupament professional.

Responsable de Formació
La persona responsable de formació coneixerà les necessitats formatives que li facin arribar els vocals de cada àrea; valorarà els cursos que es poden oferir en funció de les línies de treball del Coiba i dels pressupostos; establirà prioritats, valorarà oportunitats docents a baix cost, finançats per marques comercials, sempre i quan no comprometin al Coiba ni perjudiquin la pràctica basada en l’evidència.    


Membres de la Comissió de Formació

 • Responsable de Formació: Francisco Ferrer Cruz (Vocal II del Coiba).
 • Araceli Navas Casillas (Vocal III -comares- del Coiba).
 • Milagros Figueroa Cézar (Suplent III del Coiba).
 • Eva Mª. Moreno Collado (Vicepresidenta I de la Junta Insular d'Eivissa i Formentera).
 • Senda Ramírez Sánchez (Grup de Treball de Menorca).
 • Gestió Administrativa de l'Àrea de Formació: Cristina Pascual Covas.

Recerca

Recerca

Objectius

 • Contribuir a la formació continuada en habilitats i competències investigadores, donant recolzament a l’avanç i innovació del coneixement infermer.
 • Treballar per a les infermeres perquè puguem constituir un col·lectiu potent en l'àmbit de la recerca.
 • Afavorir la transferència del coneixement i els resultats de recerca en la millora de la seguretat clínica dels pacients.

Accions

 • Des del COIBA s’inverteix en recerca, a través de les beques i premis pels col·legiats i col·legiades que ho sol·licitin i compleixin amb els requisits de les convocatòries.
 • Les línies 1, 2 i 3 proposades per a aquest any 2020 suposen una mirada interna a la professió infermera i als col·legiats. No obstant això, és necessari que el Coiba generi recerca que mostri a la societat la utilitat dels professionals per a la seva salut i que visibilitzi com les infermeres són professionals que aporten intervencions cost-efectives en un context de crisi econòmica.
 • L'objectiu és buscar quins missatges són claus per a visibilitzar els resultats generats per la recerca infermera per a poder transmetre a la societat

 

Miembros de la Comisión de Investigación

Ian Blanco Mavillard - Vicesecretari del Coiba i coordinador de la Comissió

Miquel Bennasar Veny - Tresorer del Coiba

Rosario Serra Soler - Suplent II del Coiba

Cristina Moreno Mulet - Vocal VII del Coiba

Edurne Miró del Campo - Vicepresidenta 2ª Rep. Formentera Junta Insular Eivissa i Formentera del Coiba

Cristina Pascual Covas i Margarita Martínez Andreu - Gestió Administrativa de l'Àrea de Recerca.

Catalina Borrás Esteo - Gestió Tresoreria i comptabilitat de l'Àrea d'Investigació. 

10/01/2017
10/01/2017

La Comissió deontològica és un òrgan consultiu, dependent de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, que actua per al suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb l'exercici de la Infermeria des de la perspectiva de la ètica i moral professional.

La Comissió deontològica és un òrgan consultiu, dependent de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d´Infermeria de les Illes Balears, que actua per al suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb l´exercici de la Infermeria des de la perspectiva de la ètica i moral professional.
Per llegir totes les funcions clica aquí
 • Assessorar la Junta de Govern en materia de normes ètiques i legals en els casos o situacions que ho requereixin.
 • Fer arribar a la Junta de Govern propostes relacionades amb l'ètica i la deontologia professional.
 • Publicar textos d'informació i/o divulgació dels temes relacionats amb l'ètica infermera, la deontologia i la bioètica.
 • Prendre posició en les situacions de conflicte ètic relacionades amb l'atenció infermera.
 • Promoure l'organització d'actes, reunions científiques i esdeveniments relacionats amb l'ètica infermera.
 • Ser òrgan de consulta per a les infermeres en la defensa dels drets com a professionals.
 • Vetllar perquè els aspectes ètics siguin presents a totes les activitats formatives i divulgatives  que es duguin a terme des del Col·legi.
 • Vetllar pel manteniment de la dignitat de la professió i donar resposta a les situacions de vulneració, discriminació o tracte als mitjans de comunicació.
 • Avaluar i fer propostes  de millora o esmenes en relació amb l'ètica, dels textes que s'emetin des del Col·legi.
 • Dinamitzar i donar a conéixer el Codi d'Ètica Professional per donar resposta a l'evolució del exercici professional i a l'evolució de la societat en matèria de salut i proposar les modificacions pertinents.
 • Avaluar denúncies de presumptes vulneracions del Codi d'Ètica Professional per part de les infermeres.
 • Mantenir la relació amb les Comissions de Bioètica dels centres sanitaris i del Govern de les Illes Balears. 
 • Redactar l'informe anual i/o la memòria de les activitats de la Comissió
 • Col·laborar amb altres institucions sanitàries i altres Col·legis Professionals en el desenvolupament de l'ètica en la pràctica clínica diària."
23/01/2020
23/01/2020

Noelia Díaz Ferrer

23/01/2020
23/01/2020

Ana C. Freitas Rodrigues

23/10/2019

José Manuel García Mena

04/05/2017
23/05/2017

Cristina Moreno Mulet

04/05/2017
23/05/2017

Onofre A. Sáez Avilés

04/05/2017
23/05/2017

Pedro R. Martín Montañez (Coordinador comissió)

04/05/2017
23/05/2017

Yolanda Muñoz Alonso

23/06/2016
23/06/2016

Resum activitats any 2015

Resum d'activitats durant l'any 2015

Sessions mantingudes

S´han mantingut dues sessions, el 5 de novembre, coincidint amb la constitució de la Comissió, i el 15 de desembre.

Activitats realitzades

A la primera reunió és va acordar:

 • Organitzar una sessió debat amb els infermers de pal·liatius de tota la Comunitat.
 •  Incloure a l’Ordre del dia de la propera reunió el tractament de l’adequació al lloc de feina.
 • Programar una sessió debat a partir de la ponència de la Dra. Susana González, membre d’aquesta comissió, i de la seva tesi doctoral sobre la incorporació de l’evidència científica a la pràctica di{ria de les infermeres, en la que es tracten molts dels problemes esmentats.
 • Programar la sessió a on s’han d’exposar els resultats de l’estudi de desenvolupament competencial encarregat pel Coiba mitjançant la Càtedra d’Estudis avançats en Cures subscrita amb la UIB.
 • Programar la presentació/debat de l’enquesta sobre la situació laboral realitzada pel Coiba al 2014.

A la segona reunió es va acordar:

 • La organització de les sessions #DijousInfermers, amb l’ objectiu de debatre temàtiques d’interès, un punt de trobada, participació, intercanvi d’opinions, i possibles solucions.
 • El Cicle de #CinemaSalut , amb l’objectiu de mitjançant la projecció de pel·lícules, normalitzar, contextualitzar, i donar a conèixer els diferents aspectes de la salut/malaltia i els processos vitals, a la població en general.
 • En relació amb la seguretat del pacient i del professional, un informe a la Junta de Govern davant la possible convocatòria de vaga competencial per part de la Mesa de la Profesión Enfermera (CGE, SATSE), si es publica el “Real Decreto 23/ 2009, de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”.
11/04/2016
11/04/2016

Membres de la Comissió de Bones Pràctiques del Coiba

Membres de la Comissió

 

HERNANDEZ SERRA, ROSA Mª. (COOORDINADORA)

VARGAS HERGUEZÁBAL, LIDA AINARA (SECRETARIA)

VILLAFAFILA GOMILA, CARLOS JAVIER

BLANCO MAVILLARD, IAN

GONZÁLEZ TORRENTE, SUSANA

ROMÁN MEDINA, ISABEL

GIMÉNEZ NICLÓS, CAROLINA

RISPA BOHER, AUREA

SUÑER GOLDBACH, CLAUDIA A.

SASTRE FULLANA, PEDRO

DONCEL JUÁREZ, INMACULADA

JAUME GUILLEN, MARIA DE LLUCH

RAMIS FERNÁNDEZ, ROSA

PALOU OLIVER, Mª. ANTONIA

MILLA ORTEGA, PEDRO J.

10/01/2017
10/01/2018

Documents de referència

Codis deontològics

Els codis deontològics són aquells documents als que s'estableixen una sèrie de premises ètiques, no legals, per complir en l'exercici de la professió. El fet de que les infermeres disposem de codis deontològics evidència la responsabilitat pública que assumim amb la societat. 

Julio Vielva (2000) afirma que els codis deontològics tenen una doble missió: 

 • Marcar uns mínims ètics exigibles a tots els membres de la professió
 • Assenyalar els aspectes ètics necessaris que s'han de tenir en compte en la presa de decisions.

Si vols accedir als Codis deontológics que ens regulen, consulta els següents documents: 

A nivell internacional, el codi del CIE fa referència als aspectes irrenunciables de qualsevol infermera. Estableix els nostres deures i els aspectes que cada infermera ha de desenvolupar independentment del contexte en el qual exerceixi la professió. 

A nivell nacional, el Codi Deontològic de la Infermeria Espanyola ha estat i és una referència per a la professió i, tot i que precisa una revisió, comtinua sent el referent deontològic que guia a les infermeres a Espanya i a Balears. 

Si a més t'interessa conéixer altres codis d'altres Comunitats Autònomes, la Comissió Deontològica t'anima a consultar les següents normatives: 


A més, per a l'exercici professional des d'una perspectiva ètica resulta bàsic el coneixement de determinades lleis o documents. 

La defensa dels Drets Humans constitueix una premissa bàsica en l'exercici professional, per això és important comprometrer-se amb la seva defensa:

De forma més concreta, en els àmbits assistencials, aquesta defensa es tradueix en el respecte als usuaris: pacients i familiars. 

En relació a la defensa de la dignitat, la intimitat dels pacients i el dret a la informació dels usuaris, les infermeres a Espanya han de conéixer i respectar les següents lleis: 

A més, per respectar el dret de les persones a morir dignament i que es respectin les seves voluntats anticipades, és d'interès la consulta de la legislació següent:

Existeixen altres documents d'interès relacionats amb els principis ètics a nivell internacional:

 

10/01/2017

Documents d'interès

Documentació d'interès per a la Comissió i susceptible de ser divulgada per a coneixement dels col·legiats
25/01/2017
25/01/2017

Contacte amb la Comissió Deontològica del COIBA

La Comissió Deontològica es posarà en contacte amb la persona interessada a la major brevetat possible

comissiodeontologica@infermeriabalear.com

Aquesta adreça de correu electrònic està a disposició de qualsevol persona, ja sigui o no infermera col·legiada, que es vulgui posar en contacte amb la Comissió Deontològica del Col·legi d’Infermeria, per comunicar situacions, plantejar dubtes o consultar aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria des d’una perspectiva de l’ètica i la deontologia professional. 

07/06/2016
07/06/2016

Butlletí Infomatronas - Juny 2016

Butlletí Infomatronas - Juny 2016
Butlletí nº 3 del 2016, de la Associació Espanyola de Comares, ja disponible

Accedeix al butlletí AQUÍ

11/04/2016
11/04/2016

Membres de la Comissió de Comares

Membres de la Comissió

NAVAS CASILLAS, ARACELI - COORDINADORA

CANTIZANO DÍAZ, ANA I.

CANTIZANO DÍAZ, ELENA

CARRASCOSA MARTÍN, Mª. DEL CARMEN

CERDÁ MONTSERRAT, CATALINA

MAILLO PAREJO, ANGELA DE LA CRUZ

NAVARRO MATEU, MARGARITA

NIETO REGUERO, CLARA L.

RIERA JULIÁ, ISABEL Mª.

TORRES FUENTES, ANA M.

VILLALBA MERCHAN, OSCAR ANTONIO

SAMPEDRO ÁLVAREZ, Mª. ISABEL

11/01/2018
11/01/2018

Guia de Bones practiques basada en l’evidència

Guia de Bones practiques basada en l’evidència
Guia editada pel Consell de Col·legis d’Infermers i Infermers de Catalunya

Guia de Bones practiques basada en l’evidència

Millorem la qualitat de vida i el benestar de les persones mitjançant les teràpies naturals i complementàries

Document

25/01/2017

L'OMS aposta per les teràpies naturals

L´OMS aposta per les teràpies naturals
Article de César Medrano al seu bloc "Sanándose Naturalmente".

L'OMS aposta per incorporar les teràpies naturals als sistemes públics de salut

Link a l'article, que analitza la nova estratègia de l'OMS per incorporar als sistemes públics de salut tant les medicines tradicionals com les medicines complementàries com a solució als problemes que viu el món deguts a la crisi.

06/09/2016
30/12/2016

Objectius i motivació de la Comissió de Teràpies Naturals i complementàries

Aquesta comissió pretén donar cobertura als professionals amb inquietuds naturistes que desitgin una formació reglada, el suport institucional per incorporar els seus coneixements a la pràctica i l'acreditació de la capacitació en teràpies naturals
Introducció:

La infermeria, com a disciplina humanística, té com a funció principal prestar cures dirigides a la persona, família i comunitat. L'exercici de la professió implica el desenvolupament de competències pròpies que deriven de l'aplicació de coneixements i habilitats intel·lectuals, relacionals o de destresa en el maneig d'aquelles tecnologies que li permetin resoldre tots aquells problemes relacionats amb la cura de les persones, formant part de l'equip de salut i dins del sistema sanitari.

Les cures infermeres s'emmarquen en un procés terapèutic que té com a finalitat ajudar i acompanyar a la persona en el seu procés de salut i malaltia. Estan encaminades a compensar la seva manca de capacitat, a estimular i mobilitzar els seus recursos, a afavorir el confort i el benestar, dirigits a proporcionar relaxació, a mitigar el dolor, a acompanyar en situacions de crisi, d'envelliment i en els últims moments de la vida.

L'objectiu de les cures no és la malaltia, sinó la vida.

La persona, dins del nostre marc conceptual, és considerada com una unitat, amb dimensions físiques, psicològiques, socials, espirituals i energètiques, en interacció permanent entre elles i amb el seu entorn. Ésser únic, indivisible, (alguna cosa més i diferent a la suma de les parts, a un conjunt d'òrgans i sistemes que funcionen), amb potencialitats, en evolució permanent, subjecte a creences i valors socials, polítics, culturals i espirituals i propietàri de la seva pròpia vida i de la seva història, portador de drets i responsabilitats en les relacions que estableix amb el seu entorn i en tot el que esdevé en la seva vida i en la seva salut. Viu en el si d'una família, d'una comunitat, d'una societat i de l'univers amb els quals interacciona i estableix relacions permanents, que influeixen en el seu propi desenvolupament i en el seu estat de salut.

 

Text complet al DOCUMENT ADJUNT

06/09/2016
30/11/2016

Estratègia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre medicina tradicional 2014-2023

L'estratègia de l'OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 torna a avaluar i desenvolupar l'estratègia sobre medicina tradicional 2002-2005, i assenyala el rumb de la medicina tradicional i complementària per al proper decenni.
Introducció:


L'estratègia de l'OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 ajudarà a les autoritats sanitàries a trobar solucions que propiciïn una visió més àmplia respecte de la millora de la salut i l'autonomia dels pacients. L'estratègia té dos objectius principals: donar suport als estats membres perquè aprofitin la possible contribució de la MTX a la salut, el benestar i l'atenció de salut centrada en les persones, i promoure la utilització segura i eficaç de la MTC mitjançant la reglamentació de productes, pràctiques i professionals. Aquests objectius s'assoliran per mitjà de l'establiment de tres objectius estratègics:

1) desenvolupament d'una base de coneixements i formulació de polítiques nacionals;
2) enfortiment de la seguretat, la qualitat i l'eficàcia mitjançant la reglamentació; i
3) foment de la cobertura sanitària universal per mitjà de la integració de serveis de MTX i l'autoatenció de salut en els sistemes nacionals de salut.

 

Text complet al DOCUMENT ADJUNT

23/06/2016
23/06/2016

Resum activitats any 2015

Resum d'activitats realitzades durant l'any 2015.

Sessions mantingudes

S´han mantingut dues sessions, el 11 de setembre i el 26 de novembre.

Activitats realitzades

 • S´ha col·laborat amb el Grup Nacional de Teràpies.
 • S´ha promocionat la creació d´una Associació Balear de Teràpies Naturals.
 •  S´ha revisat i seleccionat un nou membre per a la Comissió.
 • S´han revisat les peticions que s'havien fet per el DAC.
 • S´ha iniciat la programació per a les II Jornades de Teràpies Naturals del 2016.
08/03/2016
28/03/2014

Nota de Premsa 15-11-2013: Les infermeres incorporen les teràpies naturals a les cures als pacients

Llegir més

1ª Jornada de Terapias Naturales Aplicadas a los Cuidados Enfermeros

Un total de 80 enfermeras y profesionales de otras ramas sanitarias asistieron el viernes 15 de noviembre a la 1ª Jornada de Terapias Naturales Enfermeras organizadas por la Comisión de Terapias Naturales del Col-legi Oficial d"Infermeria de les Illes Balears (COIBA), y en el que colaboran el Col-legi Oficial d"Infermeres i Infermers de Barcelona y el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.

El evento está tuvo lugar en la Casa de la Espiritualidad de Son Bono en la ciudad de Palma.

El lema de la Jornada "Terapias Naturales Aplicadas a los Cuidados Enfermeros" está relacionado con la atención que ejercen las enfermeras en las necesidades del paciente, quien demanda cada día más éste tipo de técnicas.

La presidenta del COIBA, Rosa Mª Hernández Serra agradeció durante la presentación este impulso enfermero hacia las Terapias Naturales, "esperamos ilusionados que se cumplan todas las expectativas y que muy pronto, en el marco de análisis, reflexión y debate del Fórum Enfermero del Mediterráneo, constituido recientemente, y en el que navegamos junto a los compañeros de los Colegios de Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante y Murcia, y al que invitamos a todos los que quieran adherirse, podamos encontrarnos de nuevo para compartir estos conocimientos.

Según la coordinadora de la Comisión de Terapias Naturales del COIBA, Marina Salas, diríamos, que son intervenciones terapéuticas no invasivas y un recurso más que las enfermeras pueden llevar a cabo en sus centros de trabajo. "Entre ellos podríamos citar el masaje, la relajación, la reflexología, hidroterapia, fitoterapia y muchos otros.

Florence Nigtingale (1858) ya decía "solo la naturaleza cura y lo que hay que hacer es poner a la persona en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe".

"El paciente se beneficia activando sus propias defensas, equilibrio y armonía logrando su bienestar: sensación de paz, auto control, mejoría de problemas como dolor, insomnio, estreñimiento, estrés, sufrimiento, temor, dificultad en el afrontamiento de situaciones nuevas y difíciles, etc."

En la primera mesa redonda de esta mañana se ha debatido sobre las terapias naturales en la práctica clínica. La enfermera de Salud Mental, Luna Serna Montero miembro de la Comisión de Terapias Naturales del COIBA ha ejercido de moderadora y ha comentado que, "la evidencia de los resultados de su aplicación en diferentes ámbitos sanitarios y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud reclama a las enfermeras, a que estemos preparadas para guiar a nuestros pacientes en el proceso de elegir entre los diferentes métodos complementarios".

Seguidamente, Lourdes Alcalá Aranda, miembro de la comisión de Terapias Naturales del COIBA y enfermera especialista en salud mental que trabaja en la Unidad de Salud Mental de Ib-Salut, ubicada en Cruz Roja, comentó que "las enfermeras juegan un papel fundamental en proporcionar al paciente un rol protagonista a la hora de cambiar sus patrones disfuncionales de salud, proporcionando herramientas que provocan cambios de comportamiento en pro de conductas más saludables que disminuyen y eliminan factores de riesgo".

Tomás Fernández Fortún, enfermero y director del Departamento de Enfermería Naturista del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza explicó el tacto terapéutico como función enfermera, "una intervención terapéutica con base científica, no invasiva, cuyo objeto es activar el potencial natural de todo ser humano para participar en su proceso de curación, modulando el campo energético".

Para concluir, Javier Mata Estévez, jefe clínico del Servicio de Anestesiología-Reanimación y terapia del dolor del Hospital Son Llàtzer (Palma), explicó que desde el año 2006, está incorporada la acupuntura en la cartera de servicios de la Unidad del Dolor, como terapia complementaria a los tratamientos en patologías dolorosas.

"El grado de satisfacción de los pacientes ha sido alto aunque hay que tener en cuenta que en muchos casos se aplica ante el fracaso de otras terapias".

En este sentido, aseguró que el número de pacientes que solicita este tipo de tratamiento ha ido en aumento,"lo que demuestra la necesidad de su inclusión en el Sistema Nacional de Salud como una terapia complementaria".

 

Regulación de las Terapias Naturales

La segunda mesa redonda titulada formación y acreditación ha sido la más esperada por las enfermeras asistentes, debido a que existen diferencias entre las distintas Autonomías.

En este sentido, el Dr. Pablo Saz Peiro, director de la revista Medicina Naturista y director del curso de Postgrado de Medicina Naturista en la Universidad de Zaragoza explicó las dificultades de la regulación en la formación, "la propuesta del año 2011 de regulación de terapias naturales es muy buena pero está realizada por personas no sanitarias faltando la visión de los Colegios Profesionales y las Facultades, es decir, falta integrar las evidencias con la práctica sanitaria, además de voluntad política en resolver leyes y aprovechar recursos".

Tomás Fernández Fortún disertó sobre la formación oficial existente en las distintas Autonomías y explicó que ya algunas Universidades de nuestro país, tienen asignaturas optativas dentro de los estudios de enfermería. Además de cursos de Experto y Máster con acreditación ECTS.

"Los Servicios de Acreditación de las diferentes Comunidades Autónomas no los consideran formación postgrado argumentando la falta de regulación por parte del Ministerio de Sanidad, lo que nos lleva a la conclusión que queda camino por recorrer".

Núria Cuxart, directora de Programas del Col-legi Oficial d"Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) explicó durante su intervención el posicionamiento COIB sobre qué significan y cómo se enmarcan las terapias naturales y complementarias en la práctica enfermera. En el año 2009 se puso en marcha un sistema de reconcomiendo propio, el Diploma de Acreditación y Capacitación en Terapias Naturales (DAC) con la intención de aportar garantías en las condiciones de la práctica profesional en este ámbito.

"Este sistema avala el nivel de conocimientos, la experiencia práctica acumulada, la participación en acontecimientos científicos, la actividad docente, las publicaciones y la actividad investigadora conseguida a través de un sistema de "reconocimiento de los pares".

El proceso de obtención de un DAC consta de tres fases (1: Solicitud, 2: Evaluación, 3: Certificación y Reconocimiento). "Antes de emitir un DAC, una comisión de acreditación valora los méritos de cada enfermera candidata". Hasta el momento se acredita en sofrología, masaje terapéutico, reflexología podal, técnica metamórfica, terapia floral, drenaje linfático, fitoterapia y acupuntura.

Cabe señalar que el Co-legi Oficial d"Infermeres de les Illes Balears está trabajando para implantar dicha acreditación para nuestras enfermeras.

Terapias Naturales

La orden de enfermeras de Quebec en un documento llamado "los instrumentos complementarios de los cuidados definen las Terapias Complementarias como el conjunto de instrumentos que complementan los medios convencionales y que persiguen proteger, mantener y promover la salud y la calidad de vida de las personas".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) remarca la importancia de la utilización de las terapias naturales y recomienda que se lleve a cabo un desarrollo armónico y científico, y se introduzcan medidas para su regulación, ya que una gran parte de la población las utiliza.

Además, insta a las enfermeras a que estén preparadas a guiar a sus pacientes entre los diferentes métodos complementarios, y dice que algunos de estos métodos pueden formar parte de su trabajo terapéutico con los pacientes.

RECORTES DE PRENSA

http://www.infermeriabalear.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1840:recortes-de-prensa-jornada-de-terapias-naturales&Itemid=261&lang=ca

08/03/2016
14/01/2014

Membres de la Comissió de Teràpies Naturals Complementàries

Membres de la Comissió
 • D. Jean-Philippe Baena Lointier (Coordinador)
 • Dª. Sofía Sánchez Peña (Secretària)
 • Dª. Lourdes Alcalá Aranda
 • Dª. Luna Serna Montero
 • Dª. Ana Mª. Codina López
 • Dª. Blanca Leticia Miranda del Río
 • Dª. Ana Belén Molina Navas
 • Dª. Regina Muntaner Fernández

 

DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ COMISSIÓ DE TERÀPIES NATURALS COIBA

 

08/03/2016
14/01/2014

El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat publica el primer document d'Anàlisi de Situació de les Teràpies Naturals

En la seva redacció també han participat experts de l'Institut Carlos III, el Ministeri d'Educació i les CCAA.

Es tracta d"un document descriptiu que ha estat molt coparticipado i que pot servir de base per a l"abordatge d"una possible regulació en el futur.

 

DOCUMENT ANÀLISI SITUACIÓ TERÀPIES NATURALS 

07/11/2017
07/11/2017

Informe de la visió de la infermera escolar

Informe de la visió de la infermera escolar
Informe comissió salut escolar

Adjuntam informe de la Comissió salut escolar sobre la visió infermera: Informe

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar